karjera2016 copy

KARJEROS PASLAUGOS
Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokinys turėtų pradėti ruoštis dar mokykloje. Jam turi padėti mokytojai, profesijų patarėjai, tėvai. Todėl visus maloniai kviečiame apsilankyti mūsų mokyklos karjeros ugdymo centre (301kab.)
TIKSLINĖ GRUPĖ:
Milita Šimanauskienė- etikos, karjeros planavimo mokytoja, profesijos patarėja.

Danutė Petkuvienė- skaityklos vedėja.

Albinas Šlimas- technologijų mokytojas.

Skaidrė Lukošaitienė-mokytoja.

Mokiniai – pagalbininkai: Sintija Savickaitė , Airika Juškytė.
Daugiau informacijos:

Mukis
Aikos
Euroguidance
Studijos
Darbo rinka
Profesijų pasaulis

Pagrindiniai dokumentai:
Teisės aktai
1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314
Nuoroda

2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS.
Siųstis

3.. Ugdymo karjerai PROGRAMA ( I-XII klasei, 2012 m.)
Siųstis

KARJEROS PASLAUGŲ TIKSLAI:
• Teikti mokiniams kokybiškas ir prieinamas karjeros paslaugas (ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, profesinio veiklinimo paslauga), sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų (pažinti save, pažinti karjeros galimybes, planuoti karjerą), aktyviai kelti artimiausius tikslus..
• Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą ir įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

KARJEROS PASLAUGŲ UŽDAVINIAI:
Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos pasirinkimui.
Teikti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes bei organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams.
Bendradarbiauti su kitomis profesinio informavimo paslaugas teikiančiomis įstaigomis.

KARJEROS PASLAUGŲ VIETA:
301 Kabinetas
VEIKLA:
Individualios mokinių konsultacijos.

Naudingos informacijos šaltinių internete pristatymas mokiniams ir apmokymas jais naudotis.

Seminarai, susitikimai su įvairių profesijų atstovais, studentais iri kt..

Literatūros karjeros klausimais kaupimas.

Karjeros planavimo pamokos 8-tose klasėse.

Kartą per trimestrą klasių vadovai praveda renginį apie profesijas.

Karjeros planavimo programa integruota į visų dalykų pamokas (viena tema per metus).