Jūratės Lazdauskienės 2018 metų veiklos ataskaita

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS STRATEGINIS PLANAS 2018-2020 m.

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2018-2019 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

Konsultacijų, skirtų mokiniams dalyko žinių gilinimui, užsiėmimų grafikas

KONSULTACIJOS 1 – 4 KLASIŲ MOKINIAMS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Pamokų tvarkaraštis 2017-2018 m. m.

2017-2018 m.m. 1 – 4 klasių pamokų tvarkaraštis

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS
SOCIALINĖS– PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekų rinkimo skatinimas)

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (Kryptys)

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (Socialinės – pilietinės veiklos refleksija)

Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas (socialinės – pilietinės veiklos registracija 2016-2017 m. m.)

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (Pažangos dienos lentelė)

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (Pažangos stebėjimas)

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (Pradinių klasių voratinklis)

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ INDIVIDUALIOS PAŽANGOS STEBĖJIMO, FIKSAVIMO IR PAGALBOS MOKINIUI TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (Savianalizės anketa)

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS (Mokinio taisyklės)

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS (Elgesio vertinimas)

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS (Prevencinė veikla)