Administracija1

Vardas Pavardė Pareigos
Lina Tekorienė Metodinės tarybos  pirmininkė
Vilija Maslauskienė Metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Nanija Šiškauskienė Metodinės tarybos narė, matematikos ir informatikos metodinės grupės pirmininkė
Loreta Totilienė  Metodinės tarybos narė, socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė
Lina Marčauskaitė  Metodinės tarybos narė, užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė
Odeta Jankauskienė Metodinės tarybos narė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Eglė Rupšienė Metodinės tarybos narė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Jolanta Daugalienė Metodinės tarybos narė, VGK narė

Metodinė taryba – nuolat veikianti grupė, analizuojanti, apibendrinanti ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo, moksleivių ugdymosi poreikių tenkinimo, mokytojų savikūros, saviugdos, kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Metodinė taryba:

• rūpinasi mokytojų profesine kompetencija;

• ieško kiekvieno mokinio ugdymo (si) proceso tobulinimo galimybių (mokymosi strategijos, vertinimas ir įsivertinimas);

• analizuoja ir ieško galimybių tobulinti pagalbą mokiniui;

• rūpinasi progimnazijos etoso kūrimu;

• inicijuoja mokytojų patirties sklaidą, užtikrina bendradarbiavimą;

• teikia pasiūlymus administracijai dėl progimnazijos kaitos, teigiamo mikroklimato ir aukštos kultūros kūrimo bei plėtotės;

MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M.M. – siųstis