metodine

Vardas Pavardė Pareigos
Vaiva Janonienė Metodinės tarybos pirmininkė
Vijolyta Bivainienė Metodinės tarybos veiklos koordinatorė
Birutė Kelpšaitė-Mozurkevičienė Metodinės tarybos narė, lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Nanija Bekerienė Metodinės tarybos narė, IT, matematikos ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė
Loreta Lauciutė Metodinės tarybos narė, socialinių mokslų, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Laineda Zakarienė Metodinės tarybos narė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Roma Stumbrienė Metodinės tarybos narė, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Audronė Marinienė Metodinės tarybos narė, 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė
Alma Rumšienė Metodinės tarybos narė, technologijų ir menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Metodinė taryba – nuolat veikianti grupė, analizuojanti, apibendrinanti ugdymo proceso organizavimo, ugdymo turinio įgyvendinimo, moksleivių ugdymosi poreikių tenkinimo, mokytojų savikūros, saviugdos, kvalifikacijos tobulinimo poreikius.

Metodinė taryba:

• rūpinasi mokytojų profesine kompetencija;

• ieško kiekvieno mokinio ugdymo (si) proceso tobulinimo galimybių (mokymosi strategijos, vertinimas ir įsivertinimas);

• analizuoja ir ieško galimybių tobulinti pagalbą mokiniui;

• rūpinasi progimnazijos etoso kūrimu;

• inicijuoja mokytojų patirties sklaidą, užtikrina bendradarbiavimą;

• teikia pasiūlymus administracijai dėl progimnazijos kaitos, teigiamo mikroklimato ir aukštos kultūros kūrimo bei plėtotės;
TAURAGĖS ,,ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS PLANAS 2019-2020 M.M.