mktaryba1

• inicijuoja ir padeda organizuoti progimnazijos renginius, akcijas;
• vykdo prevencines programas;
• teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų, socialinės veiklos;
• dalyvauja rengiant progimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
• svarsto progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
• deleguoja narius į Progimnazijos tarybą.