mokyklostaryba

Mokyklos taryba:

• nustato mokyklos veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis, pritaria mokyklos veiklos programai, ugdymo planui, ugdymo organizavimo tvarkai;

• aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, pirkimo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

• pareiškia nuomonę mokytojams atestuojantis, vertina mokyklos vadovo veiklą;

• mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių, neturinčių 16 m. šalinimo iš mokyklos klausimus; • inicijuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

• skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;

• kontroliuoja mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

• gali sustabdyti kitų mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą, teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

• priima sprendimus dėl ugdymo proceso, vadovaudamasi bendraisiais ugdymo planais.