Mokytojų taryba Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekos darbuotojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos pirmininkė – progimnazijos direktorė Jūratė Lazdauskienė.

Mokytojų tarybos sekretorė – Vilma Vilkelytė.

MOKYTOJŲ TARYBOS PLANAS 2014-2015 M. M. – siųstis