Mokytojų taryba Mokytojų taryba – nuolat veikianti progimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro progimnazijos direktorė, direktorės pavaduotojos ugdymui, visi progimnazijoje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekos darbuotojai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos pirmininkė – Jūratė Lazdauskienė

Mokytojų tarybos sekretorė – Vilija Maslauskienė