PRADINIS UGDYMAS

pradinis2014

Pradinis ugdymas teikiamas nuo septynerių metų arba, jeigu tėvai pageidauja ir vaikas pasirengęs, ir anksčiau. Mokymasis pagal pradinio ugdymo programą trunka ketverius metus. Baigę programą mokiniai įgyja pradinį išsilavinimą.

1–4 klasių mokinių pasiekimai ir pažanga pažymiais nevertinama – vertinama individuali vaiko pažanga. Mokiniams tokia informacija pateikiama žodžiu arba trumpai aprašant jų konkrečius pasiekimus. Trimestrų ir mokslo metų pabaigoje atliekamas apibendrintas vertinimas nurodant pasiektą mokymosi lygį – patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis.

Mūsų progimnazijoje nuo 2011 metų sudaryta galimybė mokytis vokiečių kalbos pirmoje ir vyresnėse klasėse, jei to pageidauja tėvai ir vaikai priešmokyklinio ugdymo grupėse buvo ugdomi pagal vokiečių kalbos mokymo(si) programą „Vokiečių kalba su Hans Hase“.

Nuo 2014 m. užtikrinant bendradarbiaujančiose ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomų programų tęstinumą, pirmoje klasėje sudaryta galimybė toliau mokytis vokiečių ir/ar anglų kalbos per neformaliojo švietimo užsisėmimus. Nuo antros klasės mokiniai renkasi, kuri kalba bus pirmoji užsienio kalba ir jos mokosi įgyvendinant formaliojo švietimo programą, o, kuri bus antroji užsienio kalba ir mokymas bus įgyvendinamas per neformaliojo švietimo užsiėmimus.

Mokinių pasiekimai baigus pradinio ugdymo programą tikrinami Standartizuotais testais.

Sėkmingai įgyvendinti Ugdymo plėtotės centro projektai – „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti IKT ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (2010-2012) ir „Pradinio ugdymo tobulinimas“ (2012-2014) – sudarė prielaidas pradinių klasių mokytojų tobulėjimui ir padėjo pasiekti geresnės mokinio individualios pažangos. Mokyklos patirtis diegiant informacines technologijas pradiniame ugdyme apibendrinta UNESCO Informacinių technologijų instituto projekte „IKT pradiniame ugdyme“ (2013).

PAGRINDINIO UGDYMO I DALIS

pagrindinis2014

Progimnazijoje įgyvendinama privalomos pagrindinio ugdymo programos I dalis – ketveri mokymo (si) metai. Programa įgyvendinama 5-8 klasėse.

Nuo 6 klasės mokiniai privalomai mokosi pasirinktos antrosios užsienio kalbos (vokiečių ar rusų).

Baigus pagrindinio ugdymo I dalies programą mokinių pasiekimai yra tikrinami Standartizuotais testais. Toliau yra galimybė tęsti mokymąsi kitose savivaldybės pagrindinėse mokyklose ar gimnazijose, taip pat derinti pagrindinio ugdymo programą su profesinių gebėjimų ugdymu Tauragės profesinio rengimo centre.