PAGRINDINIS UGDYMAS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2020–2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos (toliau – progimnazija) 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo programos  ugdymo plano rengimą, pagrindinio ugdymo I dalies ugdymo programos, pagrindinio ugdymo I dalies individualizuotos programos, pagrindinio ugdymo I dalies programos pritaikytos specialiųjų poreikių mokiniams ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą progimnazijoje.
 2. Progimnazijos 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 metų Bendraisiais pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro  2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 2-11 priedų  (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, pagrindinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, 2018–2020 metų progimnazijos strateginiu planu, 2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita (5 – 7 klasės), 2018–2019 m. m. vidaus kokybės įsivertinimo rezultatais, progimnazijos 2019–2020 mokslo metų mokinių mokymosi rezultatų analizėmis bei Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos veiklos kokybės vertinimo ataskaita, 2014 m. gruodžio 12 d. Nr. A-12, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-56 patvirtintomis „Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklėmis“ iki bus parengtas Nuotolinio mokymo(si) organizavimo aprašas.
 3. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti susitarimus dėl ugdymo programų vykdymo, turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus ir poreikius, ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir sudarant sąlygas įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
 4. Ugdymo plano uždaviniai  (realizuojami, atsižvelgiant į progimnazijos turimas lėšas):

              4.1. tikslingai planuoti ugdymo turinį ir planuoti ugdymo procesą, užtikrinant bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį skiriant mokinių mokymosi motyvacijai, mokėjimo mokytis  ir socialinei emocinei kompetencijoms lavinti;

              4.2. organizuoti ugdymo(si) procesą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius ir individualią pažangą;

               4.3. tikslingai ir racionaliai ugdymo(si) procese naudoti informacines, komunikacines technologijas, modernizuotą mokymo(si) aplinką, kurti naujas edukacines erdves, padedančias ugdyti mokinių kūrybiškumą, verslumą, inžinerinius ir STEAM dalykų gebėjimus;

              4.4. tęsiant vykdyto nacionalinio projekto „Lyderių laikas 3“ veiklas ir toliau įgyvendinant Tauragės rajono savivaldybės pokyčio projektą „VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?“, penktųjų, šeštųjų klasių mokinių ugdymą organizuoti pagal mokykloje pri(si)imtus susitarimus (28 punktas).

 1. Progimnazijos ugdymo turinį reglamentuoja Bendrųjų programų pagrindu parengti ir progimnazijos direktoriaus įsakymu iki mokslo metų pradžios tvirtinami dalykų ilgalaikiai planai, individualizuotos dalykų mokymo programos, informacinių technologijų modulių 7-8 klasėse ir  neformaliojo švietimo programos.
 2. Progimnazija bendradarbiauja su Tauragės Žalgirių ir „Versmės“ gimnazijomis, Tauragės Profesinio rengimo centru dėl mokinių, kurie ugdomi pagal pagrindinio ugdymo I dalies ugdymo programą mokymosi tęstinumo, su Lietuvos Šaltinio vardą turinčiomis mokyklomis dėl mokinių individualių gebėjimų ugdymo, saviraiškos. Progimnazija turi ir kitų socialinių partnerių, su kuriais vykdo bendras veiklas siekdama užtikrinti kokybišką mokinių ugdymą.
 3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.

Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinio žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam atlikti skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, diferencijuotai mokytis dalyko ar mokymosi pagalbai teikti.

Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.

              Teminis arba ilgalaikis (metų) dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas.

Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

              Mokinio individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal pagrindinio ar specialiojo ugdymo programą, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (pvz.: dvejiems ar vieneriems metams, pusmečiui) dalykai, moduliai, suderinti su mokyklos galimybėmis.

Specialioji pamoka – pamoka mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, išskirtiniams asmens gabumams ugdyti.

Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, padedanti įveikti mokymosi sunkumus ir sutrikimus.

Konsultacija –  specialistų patarimas, mokytojų pagalba moksleiviams.

Nuotolinis mokymas – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta nuotoliniu būdu, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).

VGK – Vaiko gerovės komisija.

        Kitos Bendruosiuose ugdymo planuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme  ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II.UGDYMO PLANO RENGIMAS 

 1. Progimnazija, rengdama ugdymo planą, rėmėsi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita (2014-12-11 Nr. A-12), progimnazijos 2019 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo duomenimis, 2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita (5 – 7 klasės), mokinių pasiekimų vertinimo ugdymo(si) procese 2019–2020 m. m. sukaupta  informacija.
 2. Progimnazijos pagrindinio ugdymo I dalies programos ugdymo planą vieneriems mokslo metams rengia direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-87 sudaryta darbo grupė.
 3. Ugdymo planas, atsižvelgiant į mokyklos turimas lėšas, parengiamas iki birželio 30 d., su juo supažindinama mokyklos bendruomenė. Esant lėšų deficitui ar nenumatytiems Vyriausybės nutarimams, savivaldybės sprendimams, mokyklos ugdymo planas gali būti koreguojamas.
 4. Iki rugsėjo 1 d., suderinus su savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotu asmeniu ir progimnazijos taryba, įsakymu Ugdymo planą tvirtina progimnazijos direktorius. Ugdymo planas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje www.tsaltinis.lt.
 5. Progimnazijoje susitarta dėl ugdymo turinio planavimo (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11):

               12.1. ilgalaikiai ugdomųjų dalykų planai sudaromi vieneriems metams, derinami dalykų metodinėse grupėse ir iki mokslo metų pradžios tvirtinami progimnazijos direktoriaus įsakymu;

               12.2. dalykų mokytojai ilgalaikius ugdomųjų dalykų planus koreguoja atsižvelgdami į konkrečios klasės mokinių ugdymosi poreikius ir individualią kiekvieno mokinio pažangą;

               12.3. neformaliojo švietimo programos sudaromos vieneriems mokslo metams, derinamos su direktoriaus pavaduotoju atsakingu už neformalųjį mokinių švietimą ir tvirtinamos mokyklos direktoriaus  įsakymu iki 2020 m. rugsėjo 8 d.

 1. Dėl ilgalaikių ugdomųjų dalykų planų, modulių ir neformaliojo švietimo programų reikalavimų ir formų susitarta mokyklos metodinėje taryboje (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11).
 2. Atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas, progimnazija priėmė sprendimus dėl:

               14.1. ugdymo turinio planavimo struktūros (12 punktas);

               14.2. ugdymo proceso organizavimo laikotarpių (15 punktas);

               14.3. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) įgyvendinimo (IV skyrius, 1 priedas);

               14.4.  ugdymo turinio formavimo (V skyrius);

               14.5. klasių dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo (24, 25 punktai);

               14.6. valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, panaudojimo (1 priedas);

               14.7. mokymosi krūvio reguliavimo (29 punktas);

               14.8. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo (VI skyrius);

               14.9. specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių mokinių ugdymo (X skyrius);

               14.10. švietimo pagalbos mokiniui teikimo (XII skyrius);

               14.11. prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo bei jų įgyvendinimo (37-42 punktai);

               14.12. neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir įgyvendinimo (VII skyrius)

               14.13. mokinių pažintinės veiklos organizavimo ir lėšų tikslingo panaudojimo (17, 18,19 punktai);

               14.14. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslų ir formų (XIV skyrius). 

III. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 

 1. Ugdymo trukmė, laikotarpiai (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11):

2020–2021 m. m. (185 ugdymo dienos)

Klasė

5

6

7

8

Mokslo metų pradžia/Ugdymo proceso pradžia

2020 m. rugsėjo 1 d.

Trimestrų trukmė

 I trimestras –  09-01 – 11-30

II trimestras – 12-01 – 03-05

III trimestras – 03-06 – 06-16

Rudens atostogos

10-26 –10-30

Kalėdų atostogos

12-23 – 01-05

Žiemos atostogos

02-15 – 02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

04-06 – 04-09

Ugdymo proceso pabaiga

06-16

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37

Vasaros atostogos

06-17 – 08-31

 1. Progimnazija dirba penkias dienas per savaitę. Per dieną vyksta ne daugiau kaip septynios pamokos. Penktadieniais – ne daugiau kaip šešios pamokos.
 2. Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų. Veiklų temos ir vykdymo datos numatytos 1 priede (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11).
 3. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso dalis, kuriai skiriama 10 dienų per mokslo metus (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11), 2 priedas.    
 4. Mokinių kultūrinė-pažintinė veikla atsižvelgiant į mokslo metų prioritetus finansuojama iš:

               19.1.  mokymo lėšų (skiriant 100 proc. lėšų pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679);

               19.2. Kultūros paso lėšų;

               19.3. rėmėjų lėšų.

 1. Ugdymo proceso koregavimas ir sustabdymas:

              20.1. esant aplinkybėms, kurios keltų pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir ypač didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, paskelbus ekstremaliąją  situaciją sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo priima progimnazijos direktorius apie tai informuojant Tauragės rajono savivaldybės administraciją. Mokymas(is) gali būti organizuojamas ir vykdomas nuotoliniu būdu remiantis Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-56 patvirtintomis „Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklėmis“ iki bus parengtas Nuotolinio mokymosi organizavimo aprašas.

               20.2. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

(51.1. punktu mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 26°C; (galioja nuo 2020 05 01 pagal 2019 11 06 LR sveikatos apsaugos ministro įsak. Nr. V-1263)

51.2. punktu sporto salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 17 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 24 °C). HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

 1. Fizinio ugdymo pamokos lauke gali būti organizuojamos esant ne žemesnei kaip minus 8 °C temperatūrai (mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą avalynę). Oro užterštumui kietosiomis dalelėmis viršijus teisės akto [11.11] leistiną lygį fizinio ugdymo pamokos negali vykti lauke (galioja nuo 2019 05 24 pagal 2019 05 23 LR sveikatos apsaugos ministro įsak. Nr. V-610))
  IV.PAGRINDINIO UGDYMO I DALIES UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir principais, didaktinėmis mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis, naudojant ugdymo turinio integravimo galimybes, kuriant kūrybiškumą ir problemų sprendimo, inžinerinius bei aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, sveikatingumą/sveikatą ugdančias aplinkas.
 2. Minimalus pamokų skaičius Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti numatytas 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417.
 3. Atsižvelgiant į iškeltus ugdymo(si) tikslus progimnazijos ir/ar atskiros(ų) klasės(ių) mokinių mokymosi pasiekimus, mokinių mokymosi poreikius, turimas lėšas, progimnazija paskirsto ugdymo valandas Bendrajai programai įgyvendinti (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11). Ugdymo valandos numatytos 1 priede.
 4. Klasių dalijimas į grupes:

               24.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams  parinko tikybą (katalikų arba evangelikų liuteronų) ar etiką;

               24.2. užsienio (anglų, rusų) kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 21 mokiniui.

 1. Laikinosios grupės iš kelių klasių (ne mažiau kaip 6 mokiniai) sudaromos neatsižvelgiant į mokinių amžių:

               25.1. etikai ir evangelikų liuteronų tikybai, vokiečių kalbai mokyti;

               25.2. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti.

 1. Ugdymas laikinosiose grupėse diferencijuojamas.
 2. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ar kitomis mokymosi organizavimo formomis (integruota veikla, projektas, didaktinis žaidimas, kūrybinės dirbtuvės ir pan.), jei tai reikalinga iškeltiems ugdymo(si) tikslams pasiekti (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11).
 3. Penktose, šeštose klasėse tęsiant vykdyto Tauragės rajono savivaldybės pokyčio projekto „VAIKUI. Kaip išsaugoti norą mokytis?“ susitarta (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11):

               28.1. lietuvių kalbos, anglų kalbos, matematikos, integruoto gamtamokslinio ugdymo, istorijos, geografijos pamokos vedamos dvi pagrečiui (veikla – 90 min.);

               28.2. 5 – ose klasėse skirtas anglų kalbos modulis;

               28.3. esant lėšų, skiriamos grupinės ir individualios konsultacijos;

               28.4. ugdomosios veiklos uždavinių įgyvendinimui  neskiriami tradiciniai namų darbai;

               28.5. dailės, muzikos, dorinio ugdymo, technologijų, fizinio ugdymo dalykų namų darbai neskiriami, vykdomas patyriminis ugdymas;

               28.5. iš kiekvieno dalyko per trimestrą gali būti skiriama ne daugiau kaip dvi ilgalaikės pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo kompetencijas ugdančios veiklos, skirtos atlikti ne pamokų metu;

               28.7. rusų, vokiečių kalbų (šešta klasė) namų darbų užduotys negali viršyti 0,5 val.

               28.8. iki 30 proc. visų dalykų pamokų vedama netradicinėse erdvėse už mokyklos ribų, taikant patyriminį, tyrinėjantį, integruotą ugdymą;

             28.9. užtikrinant mokinių motyvacijos skatinimą, kasdieninėse veiklose dalykų mokytojai taiko savivaldaus  mokymo(si) elementus.

 1. Susitarimai dėl mokinių mokymosi krūvio reguliavimo numatyti Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2017 m. gegužės 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V -181A.
 2. Penktųjų klasių ir naujai atvykusiems mokiniams skiriamas vieno mėnesio adaptacinis laikotarpis. Adaptaciniu laikotarpiu mokiniai pažymiais nevertinami, nerašo kontrolinių darbų (Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A).
 3. Pagrindinio ugdymo programos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti numatytos 1 priede (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11).
 4. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos, Lietuvos geografijos dalykų proceso organizavimo būdu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. Mokymą teikia mokyklos, vykdančios nuotolinį mokymą
 V.BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 
 1. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų įgyvendinimas.

               33.1. Dorinis ugdymas:       

               33.1.1. dorinio ugdymo dalyką – katalikų arba evangelikų liuteronų tikybos, ar etikos – mokiniui iki 14 metų parenka tėvai (globėjai, rūpintojai) parašydami prašymą, o nuo 14 metų mokinys savarankiškai raštiškai renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką;

               33.1.2. etikos ar tikybos dalyką mokinys pasirenka vieneriems mokslo metams.

                    33.2. Lietuvių kalba ir literatūra:

               33.2.1. mokiniui, kuris atvyko mokytis iš užsienio (vienas mokinys) sudaryti lietuvių kalbos mokymo(si) individualų planą ir skirti  papildomas valandas lietuvių kalbos mokymuisi atsižvelgiant į mokinio poreikius ir turimas mokymo lėšas.

               33.3. Raštingumo ugdymas:

               33.3.1. progimnazija remiasi 2020 m. Nacionalinio kritinio mąstymo ir problemų sprendimo konkurso rezultatų ataskaita (5 – 7 klasės), mokinių pasiekimų vertinimo ugdymo(si) procese 2019–2020 m. m. sukaupta informacija;

               33.3.2. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus progimnazijoje priimtas sprendimas, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimų ugdymui išskirtinį dėmesį skirti  per visų dalykų pamokas (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11);

              33.3.3. sudaryti sąlygas kiekvienoje pamokoje mokiniams skaityti įvairių tipų tekstus iš įvairių šaltinių, kelti mokiniams pakankamai sudėtingus klausimus ir teikti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančias užduotis, nuolat stebėti mokinių darbą su tekstais ir padėti jiems suvokti skaitomą tekstą; ruošiant savarankiškus darbus, testus, kontrolinius darbus parengti  2 – 3 atvirus klausimus;

              33.3.4. per dalykų (ne lietuvių kalbos) pamokas taisyti mokinių kalbėjimo ir rašymo klaidas;

              33.3.5. per dalykų (ne lietuvių kalbos) pamokas, kai mokinys  atsakinėja žodžiu ir/ar raštu, taisyti klaidas ir į padarytų klaidų skaičių atsižvelgti vertinant mokinį (Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka, patvirtinta progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A).

               33.4. Užsienio kalbos:                                                                                 

               33.4.1. užsienio kalbos, pradėtos mokyti pagal pradinio ugdymo programą, toliau mokoma kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo I dalies pabaigos;

               33.4.2. antrosios užsienio kalbos pradedama mokyti nuo 6 klasės. Tėvai (globėjai, rūpintojai) parašo prašymą dėl antrosios užsienio kalbos mokymo;

               33.4.3. pirmosios užsienio kalbos programa orientuota į B1.1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

               33.4.4. pagrindinio ugdymo programos I dalyje užtikrinamas pradėtų mokytis užsienio kalbų mokymosi tęstinumas. Keisti užsienio kalbą nebaigus pagrindinio ugdymo programos I dalį, galima tik tokiu atveju, jeigu mokinio norimos mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos Bendrojoje programoje;

               33.4.5. jei mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir progimnazija dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti galimybės tęsti mokytis pradėtą kalbą, mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas kalbai mokytis, teikiama pagalba arba sudaroma galimybė tęsti pradėtą mokytis kalbą kitoje mokykloje ar neformaliojo švietimo įstaigoje.

             33.5. Matematika:

 33.5.1. pagal galimybes naudotis virtualia matematikos mokymo aplinka EMA, EDUKA.

 33.6. Informacinės technologijos:

 33.6.1. per informacinių technologijų pamokas yra vykdoma tęstinė pradinio ugdymo programos „Informatika pradiniame ugdyme“ programa. 5-6 klasėms skiriama po 1 savaitinę pamoką, 7-8 klasėms – po 0,5 savaitinės pamokos informacinėms technologijoms ir po 0,5 – dalykinei integracijai per informatikos pamokas (modulis).

               33.7. Gamtamokslinis ugdymas:

               33.7.1. 5-7 klasėse vykdoma integruota gamtamokslinio ugdymo programa (įgyvendinamas ŠMSM Ugdymo plėtotės centro projektas „Integruoto gamtos mokslų kurso programos 5-8 klasėse išbandymas“);

               33.7.2. eksperimentams ir praktinių įgūdžių ugdymui skiriama ne mažiau kaip 30 procentų dalyko pamokų (nurodoma ilgalaikiuose dalykų planuose).

               33.8. Technologijos:

               33.8.1. 5-8 klasėse technologijų programos paskirstomos proporcingai tarp: mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų ir elektronikos. Pagal galimybes į privalomas technologijų programas integruojama keramika (laiko paskirstymas ir integracija nurodoma dalyko ilgalaikiuose planuose);

               33.8.2. įgyvendinant technologijų programų turinį bendradarbiaujama su Tauragės profesinio rengimo centru integruojant ugdymo karjerai veiklas;

               33.8.3. per technologijų pamokas klasės dalijamos į pogrupius (neskirstant mergaičių ir berniukų).

               33.9. Socialiniai mokslai:

               33.9.1. gerinant Tauragės krašto pažinimą, dalį istorijos, geografijos pamokų mokytojai veda: Tauragės krašto muziejuje ir jo filialuose, lankytinose Tauragės krašto vietose (prie Konvencijos paminklo, Pagramančio regioniniame parke, parko lankytojų centre, Viešvilės valstybiniame gamtiniame rezervate, Norkaičių amatų centre ir kt.), Tauragės rajono savivaldybės administracijoje, kitose įstaigose; naudojasi Tauragės įmonių, organizacijų, Tauragės turizmo informacinio centro virtualiomis aplinkomis (užtikrinant mokinių saugumą internetinėse erdvėse);

                33.9.2. gerinant Lietuvos pažinimą, dalį ugdymo valandų rekomenduojama derinti su klasės auklėtojų organizuojamomis kultūrinėmis pažintinėmis ekskursijomis į programą įtraukiant „pamokas ant ratų“ arba organizuoti tokias išvykas sudarant mokinių laikinas grupes (mokėjimas numatytas Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo tvarkos apraše);

                33.9.3. naudotis virtualia socialinių mokslų mokymo aplinka EMA, EDUKA;

                33.9.4. mokinių dalyvavimą pilietiškumo akcijose, dalykų programų dalį atitinkančiuose konkursuose, kituose renginiuose galima fiksuoti kaip pilietiškumo pamoką.

                33.10. Fizinis ugdymas:

                33.10.1. fiziniam ugdymui  5, 6, 7 klasėse skiriamos 3 valandos per savaitę, 8 klasėse – 2 valandos per savaitę;     

               33.10.2. 5-8 klasėse pamokos vertinamos pažymiais (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11);

               33.10.3. mokiniams papildomai siūloma rinktis aktyvius judėjimo užsiėmimus progimnazijoje (3 priedas);

               33.10.4. 5-8 klasėse pamokos vyksta visai klasei (į grupes neskirstant);

               33.10.5. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet jiems pratimai ir krūviai skiriami atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas ir bendrą savijautą, neskiriant ir neatliekant pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių mokytojas skiria alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;

               33.10.6. atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų mokiniams siūlomi stalo žaidimai arba veikla progimnazijos bibliotekoje;

               33.10.7. tėvų prašymu raštu mokiniai atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, gali neatvykti į pirmąją pamoką ir nebūti pamokoje, jeigu ji yra tą dieną paskutinė.

               33.11. Meninis ugdymas:

               33.11.1. meninės krypties dalykai vertinami pažymiais (Mokinių  pažangos ir  pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A);

               33.11.2. mokiniai, kurie lanko meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, tėvų raštišku prašymu gali būti atleisti nuo atitinkamos meninės krypties dalyko pamokos, jei tuo metu veikla sutampa neformaliojo švietimo įstaigoje. Kitu atveju mokinys privalomai lanko visas meninės krypties pamokas.

               33.12. Žmogaus saugos ugdymas pagrindinio ugdymo programoje organizuojamas vadovaujantis  Žmogaus saugos bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668), Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokyklos I–VIII klasėms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1030 (Žin., 2006, Nr. 61-2235), Civilinės saugos mokymo programa bendrojo ugdymo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-2117 (Žin., 2006, Nr. 5-169), Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. ISAK-820/IV-208 (Žin., 2003, Nr. 60-2743):

               33.12.1. 5, 7 klasėse žmogaus saugai, priešgaisrinei saugai, saugiam eismui skiriama po 1 val. (dvejiems metams).

 1. Socialinė-pilietinė veikla – privaloma visiems mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos I dalį  veikla (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11).
 2. Socialinė-pilietinė veikla organizuojama vadovaujantis Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu progimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-271.     
 3. Ne mažiau trys valandos gali būti skiriamos vykdant „Pagalba klasės draugui“ veiklą.
 4. Sudarant sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje, susitarta (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11):

               37.1. 5-8 klasėse vieną valandą iš klasės auklėtojo veiklai numatytų valandų skirti LIONS QUEST programos „Paauglystės kryžkelė“ įgyvendinimui; 20 valandų iš veiklų bendruomenei kiekvienam auklėtojui skirti programos diferencijavimui pagal klasės ir kiekvieno mokinio poreikius;

               37.2. per neformaliojo švietimo veiklas įgyvendinti tarptautinę prevencinę programą „Sniego gniūžtė“.

 1. Numatyta į ugdymo(si) procesą ar kitas veiklas integruoti (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11) :

                38.1. sveikatos ir  lytiškumo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl sveikatos ir lytiškumo bei  rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“ (4 priedas);

               38.2. ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl karjerai programos patvirtinimo“  5-8 klasėse įgyvendinama per klasių auklėtojų veiklą (bent 1 profesinio veiklinimo vizitas – numatomas klasės auklėtojo veiklos plane), integruotai per dalykų pamokas;

               38.3. pagrindinio ugdymo Etninės kultūros bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ integruojama į dalykų turinį ir neformaliojo švietimo programas (5 priedas);

               38.4. tarptautinė Gamtosauginė programa vykdoma per neformaliojo švietimo ir projektines veiklas (konkrečios veiklos numatomos Gamtosauginio komiteto susirinkime mokslo metų pradžioje), integruojama per dalykų pamokas ir klasės auklėtojų veiklą (konkrečios temos numatomos dalykų planuose ir klasės auklėtojų veiklos programose).

 1. Planuojant integruojamųjų programų ugdymo turinį, mokytojai ilgalaikiuose dalykų, neformaliojo švietimo programų planuose įrašo konkrečios programos integruojamas temas, pasirenka tinkamus metodus ir būdus (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11) .
 2. Integruojamųjų programų mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir fiksavimo būdai numatyti Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A.
 3. Elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11)

               41.1. integruojama tema dalykui skirtame puslapyje, jei integruojama į dalyko turinį. Jei integruojami keli dalykai ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinys įrašomas tų dalykų apskaitai skirtuose puslapiuose.

 1. Kartą per trimestrą Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuojami mokinių pasiekimai ir pažanga ir priimami sprendimai dėl programų įgyvendinimo kokybės gerinimo ar tolesnio ugdymo (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11) .
 2. Siekiant užtikrinti susitarimą organizuoti mokymąsi netradicinėse aplinkose (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11), dalykų mokytojai ne mažiau kaip vieną kartą per trimestrą mokymą organizuoja (fiksuoja ilgalaikiuose planuose):

               43.1. progimnazijos netradicinėse aplinkose;

               43.2. įvairiose miesto, rajono erdvėse, įmonėse, įstaigose ir t.t.

VI. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 1. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka ir Bendrąja programa.
 2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdai ir laikotarpiai, vertinimo fiksavimo ir informavimo formos numatyti Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše (toliau – Tvarka), patvirtintame progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A.

VII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 1. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Dėl neformaliojo švietimo organizavimo progimnazijoje susitarta (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11)
 2. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymą Nr. V-1214 „ Dėl švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-991 „Dėl Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliųjų švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“:

               47.1. neformalusis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į mokinių poreikius ir progimnazijos tradicijas, galimybes bei turimas lėšas;

               47.2. neformaliojo vaikų švietimo valandos skiriamos vieneriems mokslo metams ir tikslinamos einamųjų mokslo metų pabaigoje (3 priedas).

 1. Neformaliojo vaikų švietimo poreikiai ateinantiems mokslo metams nustatomi balandžio – gegužės mėnesiais.
 2. Neformaliojo švietimo programos rengiamos birželio mėnesį. Iki rugsėjo 1 d. tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu.
 3. Neformaliojo vaikų švietimo grupės sudaromos klasių koncentrais arba iš įvairių klasių iki rugsėjo 11 d. Grupėje mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai pradedami rugsėjo 7 d. Tvarkaraštis tvirtinamas rugsėjo mėnesį progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 5. Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos pagal tvarkaraštį, neatsižvelgiant į užsiėmimuose dalyvaujančių mokinių skaičių arba suderinus su progimnazijos direktoriumi vykdoma projektinė veikla.
 6. Neformaliojo vaikų švietimo rezultatai suvedami gegužės-birželio mėnesiais. Atsiskaitymai vyksta ir mokslo metų eigoje (švenčių, renginių metu, viešinant mokyklos tinklapyje, Facebook‘o paskyroje, rajono, respublikinėje spaudoje ir kt.).
 7. Mokinių, pasirinkusių neformaliojo vaikų švietimo veiklas kitose neformaliojo švietimo įstaigose, apskaitą vykdo klasių auklėtojai ir atsiskaito direktoriaus pavaduotojui, atsakingam už neformalųjį vaikų švietimą.

VIII.  IŠVYKUSIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių kilmės užsieniečiai, išeiviai priimami mokytis progimnazijoje tik išimties atvejais, kai to dėl pateisinamų priežasčių negali padaryti Tauragės Jovarų pagrindinė mokykla organizuojanti tokių mokinių žinių ir gebėjimų išlyginamąsias programas. Priėmimas yra suderinamas su įgaliotu Tauragės rajono savivaldybės administracijos atstovu. Užsienio mokykloje įgyti pasiekimai pripažįstami remiantis mokinio turimais dokumentais. Prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas ir teikiamos rekomendacijos dėl tolesnio mokymosi: sudaromas individualus ugdymo planas, teikiama pagalba.
 2. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet pageidaujančiam einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą mokykla gali skirti lietuvių kalbos gebėjimų tobulinimui, individualiam lietuvių kalbos mokymui ugdymo valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams skiriamų valandų.
 3. Mokinių atvykusių ar grįžusių iš užsienio ir turinčių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ugdymo organizavimas (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11) :

               57.1. mokinio tėvai (globėjai), kurie pageidauja, kad vaikas mokytųsi progimnazijoje, rašo prašymą direktoriui. Direktorius priimdamas sprendimą, suderina jį su Tauragės rajono savivaldybės administracijos įgaliotu atstovu ir tik gavęs leidimą vykdo priėmimą;

               57.2. remdamasi mokinio turimais dokumentais, progimnazija pripažįsta atvykusio mokinio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus;

               57.3. prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas. Direktoriaus įsakymu sudaroma komisija mokinio pasiekimų lygio nustatymui, mokinio individualaus ugdymo plano programų skirtumams likviduoti sudarymui, rekomendacijų dėl pagalbos teikimo paruošimui;

               57.4. per numatytą spragų išlyginimo terminą, mokinys privalo pasiruošti pagal sudarytą individualų mokymosi planą ir atsiskaityti pagal numatytas atsiskaitymo formas iš atitinkamos klasės dalykų. Dalykų mokytojai mokiniui teikia individualias konsultacijas;

               57.5. atsiskaitymui organizuoti sudaroma komisija, kuri mokinio pasiekimus vertina pagal Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A;

               57.6. siūlo neformaliojo vaikų švietimo veiklas, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis.

 

IX. MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMAS

 1. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namuose nustatomas ir organizuojamas pagal Mokinio mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788):

               58.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus dalykus; įgyvendinamos visos Bendrosios programos dalykų programos, išskyrus fizinį ugdymą;

               58.2. progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas rengia individualų mokinio ugdymo planą, tvarkaraštį;

               58.3. dalį ugdymo valandų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo(si) proceso organizavimo būdu. Tai numatoma individualiame ugdymo plane;

               58.4. savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu namie mokomam mokiniui 5-6 klasėse skiriama 12 savaitinių valandų, 7-8 klasėse – 13 savaitinių valandų. Mokyklos sprendimu specialiųjų poreikių turinčiam mokiniui, kuris mokosi namie, gali būti skiriama iki 2 papildomų pamokų per savaitę specialiosioms pratyboms;

               58.5. suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos vadovo įsakymu mokinys gali nesimokyti menų, dailės, muzikos, technologijų ir kūno kultūros. Dienyne ir mokinio individualiame ugdymo plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“.

 1.   Individualus mokinio ugdymo planas sudaromas trimestrui ar laikotarpiui pagal pateiktus dokumentus (forma pateikta elektroniniame dienyne).
 X.MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 Progimnazija, organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Valstybės žinios, 2011-10-11, Nr. 122-5771):

               60.1. atsižvelgia į ugdymo dalykų Bendrąsias programas, į mokinio specialiojo ugdymo poreikių lygį (dideli, vidutiniai, nedideli), VGK, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų rekomendacijas, individualius mokinio poreikius (VGK 2020 m. birželio 29 d. protokolas Nr. 21-13);        

               60.2. specialiųjų poreikių turinčius mokinius ugdo visiškai integruojant į bendrojo ugdymo klases;

               60.3. organizuoja mokymo(si) procesą vykdant individualias, grupines (5-8 mokiniai), pogrupines (2-4 mokiniai) specialiąsias pratybas pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;

               60.4. švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228  „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950, Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229, Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657;

               60.5. ugdymo(si) ir mokymo(si) aplinka pritaikoma atsižvelgiant į mokinių poreikius ir galimybes, panaudojant turimas mokymo ir švietimo pagalbos lėšas.

 1. Įgyvendindama neformaliojo vaikų švietimo programą specialiųjų poreikių mokinius mokykla visiškai integruoja.
 2. Specialiųjų poreikių mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas numatytas Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkoje, patvirtintoje direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A.
 3. Individualizuotas Bendrojo ugdymo programas rengia dalykų mokytojai atsižvelgdami į Pedagoginės psichologinės tarnybos, VGK rekomendacijas, ugdymo programą pagal VGK parengtas planų formas (VGK 2019 m. birželio 27 d. protokolas Nr. 21-8). Mokytojų parengtas individualizuotas BUP iki rugsėjo 6 d. tvirtina mokyklos direktorius.
 4. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.
 XI. MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS 
 1. Progimnazijoje individualus ugdymo(si) planas mokiniui sudaromas:

                65.1. jei mokiniui yra gydytojų komisijos paskirtas mokymas namuose (5-6 kl. – 12 savaitinių pamokų, 7-8 kl. – 13 savaitinių pamokų; 1-2 pamokos papildomai gali būti skiriamos specialiosioms pamokoms ar specialiosioms pratyboms);

               65.2. mokiniui mokymosi spragų išlyginimui;

               65.3. išskirtinių gebėjimų mokinių ugdymui.

 1. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), progimnazijos direktoriui, progimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui ir švietimo pagalbos specialistams.
 2. Mokiniui, turinčiam klausos sutrikimą (išskyrus nežymų), mokyti namie skiriamas surdopedagogas ar logopedas, turintį regos sutrikimą (išskyrus nežymų), ugdo tiflopedagogas.
 3. Mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, mokyti namie skiriamas specialusis pedagogas.
 4. Mokyti tik vienos užsienio kalbos – mokinį, turintį klausos, įvairiapusių raidos, elgesio ir emocijų, kalbos ir kalbėjimo, skaitymo ir (ar) rašymo, intelekto (taip pat ir nepatikslintų intelekto), judesio ir padėties, bendrųjų mokymosi sutrikimų, turintį kochlearinius implantus.
 5. Bendrojo ugdymo dalykų programas pritaiko mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, specialiojo pedagogo ir (ar) kitų vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas.

XII. MOKYMOSI PASIEKIMŲ GERINIMAS IR MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS 

 1. Mokinių pasiekimai stebimi ir analizuojami, nuolat ir laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus dalykų mokytojai informuoja mokyklos švietimo pagalbos specialistus, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kartu tariasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.
 2. Už mokymosi pagalbos organizavimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 3. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo (si) užduotis, metodikas ir kt.
 4. Mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ir ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato mokykla pagal mokymosi pagalbos poreikį. Mokymosi pagalba skiriama individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, grupes. Mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti.
 5. Mokyklos ugdymo plane numatytas mokymosi pagalbos teikimas (konsultacijos grupei) – 1 priedas.
 6. Mokymosi pagalba mokiniui suteikiama, kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, ir mokinys nedaro pažangos; kai kontrolinis darbas įvertinamas nepatenkinamai; kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido dalį pamokų ir pan.
 7. Mokymosi pagalbos teikimo veiksmingumas analizuojamas ir kompleksiškai vertinamas pagal individualią mokinių pažangą ir pasiekimų dinamiką.

XIII. UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

 Mokytojai diferencijuoja ugdymą atsižvelgdami į mokinių turimą patirtį, motyvaciją, interesus, siekius, gebėjimus, mokymosi stilių, pasiekimų lygį, pritaikydami mokiniui mokymosi uždavinius ir užduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymo (si) priemones, tempą ir skiriamą laiką.

 1. Diferencijavimas taikomas mokiniui individualiai arba mokinių grupei pasiekimų skirtumams mažinti, gabumams plėtoti, skirtingoms mokymosi strategijoms įgyvendinti, projektiniams, tiriamiesiems, grupiniams mokinių darbams vykdyti.
 2. Diferencijavimo įgyvendinimas ugdymo procese stebimas lankant pamokas ir aptariamas mokyklos vaiko gerovės komisijoje, metodinėje taryboje, mokytojų susirinkimuose.

 XIV. UGDYMO INTENSYVINIMAS

 Ugdymas intensyvinamas (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11):

                 81.1. 2020 m. gruodžio 23 d., 2021 m. sausio 4, 5 d., vasario 15 d. vykdyti pamokos už birželio 17, 18, 21, 22 d. ;

                 81.2. 2020-2021 m. m. vykti į 2 žygius ar ekskursijas (ne trumpiau kaip 8 val.) už birželio 23, 25 d.

 1. MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

 Progimnazija užtikrindama bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) vykdo susitartas veiklas (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11):

                   82.1. organizuoja mokytojų ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimą, siekiant individualios kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, puoselėjant jo sveikatą, socialumą ir brandą. Pravedami ne mažiau kaip 2 tėvų (globėjų, rūpintojų) susitikimai su klasių auklėtojais per mokslo metus („trikampiai“), kuriuose dalyvauja ir mokinys;

    82.2. sudaroma galimybė dėl vaiko pažangos tartis tėvams (globėjams, rūpintojams) su kiekvieno dalyko mokytoju gyvai ir/arba nuotoliniu būdu. Mokytojų darbo grafike numatoma viena savaitinė valanda tėvų (globėjų, rūpintojų) konsultavimui;

                      82.3. užtikrina, kad tėvai ir mokykla keistųsi abipusiai reikalinga informacija (naudojamasi elektroninio dienyno galimybėmis);

                      82.4. sudaro tėvams (globėjams, rūpintojams) sąlygas dalyvauti progimnazijos gyvenime, savanoriauti, kartu su mokytojais ir mokiniais spręsti mokymosi, pasiekimų gerinimo, elgesio, turiningo laisvalaikio, sveikos gyvensenos ir kitus klausimus;

                       82.5. užtikrina, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) galėtų išsakyti lūkesčius ir pasiūlymus progimnazijos veiklai tobulinti;

                       82.6. 6, 8 klasių mokiniai, tėvai, klasės auklėtojas ir direktorius arba direktoriaus pavaduotojas ugdymui baigiantis mokslo metams susitinka individualiam mokinio pažangos ir pasiekimų aptarimui.

 1. Progimnazija, įgyvendindama pagrindinio ugdymo programą, skatina (ir konsultuoja) mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus):

                       83.1. sukurti mokiniams tinkamą, skatinančią mokytis, edukacinę aplinką namuose;

                       83.2. kelti vaikams pagrįstus mokymosi lūkesčius ir motyvuoti mokytis;

                       83.3. padėti vaikams mokytis namuose;

                       83.4. palaikyti ir stiprinti dvasinius ryšius su vaiku, jį ramiai išklausyti, patarti, padėti, domėtis vaiko veiklomis mokykloje ir už jos ribų;

                       83.5. sudaryti galimybes vaikams dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje mokykloje ir už jos ribų.

SUDERINTA

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos tarybos

2020 m. rugpjūčio 31 d.

protokoliniu nutarimu  Nr. 1-2       

SUDERINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus Vedėjo

2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 101-29

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 1 priedas

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKAMS SKIRTOS UGDYMO VALANDOS 2020–2021 mokslo metai

Dalykai

5a,b,c,d

6a,b,c,d,e

7a,b,c,d,e

8a,b,c,d

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Kalbos

 

Lietuvių kalba

5 (185)

5 (185)

5 (185)

5 (185)

Anglų kalba (I-oji užsienio kalba)

3 (111)

3 (111)

3 (111)

3 (111)

Rusų kalba (II-oji užsienio kalba)

 

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Vokiečių (II-oji užsienio kalba)

 

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Matematika ir informacinės technologijos

 

Matematika

4 (148)

4 (148)

4 (148)

4 (148)

Informacinės technologijos

1 (37)

1 (37)

0,5 (18,5)

0,5 (18,5)

Gamtamokslinis ugdymas

 

Integruotas gamtamokslinis ugdymas

2 (74)

2 (74)

   

Biologija

   

2 (74)

1 (37)

Fizika

   

1 (37)

2 (74)

Chemija

     

2 (74)

Socialinis ugdymas

 

Istorija

2 (74)

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Geografija

 

2 (74)

2 (74)

2 (74)

Socialinė-pilietinė veikla ⃰⃰  ⃰

10

10

10

12

Meninis ugdymas

 

Dailė

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Muzika

1 (37)

1 (37)

1 (37)

1 (37)

Technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus sauga

 

Technologijos

2 (74)

2 (74)

2 (74)

1 (37)

Fizinis ugdymas

3 (111)

3 (111)

3 (111)

2 (74)

Žmogaus sauga

1 (37)

 

1 (37)

 

Pamokos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti

 

IT modulis: dalykinė integracija per informatikos pamokas

   

0,5 (18,5)

0,5 (18,5)

Anglų kalbos modulis

1

     

Dalykinės konsultacijos

(diferencijuota pagalba)

                           7

Lietuvių kalba

 

3

Anglų kalba

 

1

Chemija

 

1

Minimalus privalomų pamokų skaičius mokiniui

27

29

30

30

Mokyklos skiriamas privalomų pamokų skaičius mokiniui

28

29

30

30

 ⃰  ⃰ pamokų skaičius per metus

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano  2 priedas

KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI, KŪRYBINEI, SPORTINEI, PRAKTINEI, SOCIALINEI, VEIKLAI  SKIRTOS  DIENOS

20202021 mokslo metai 

Data

Veikla

Tikslas

2020-09-01

Mokslo metų pradžios šventė

Bendravimo, bendradarbiavimo,

pažinimo, komunikavimo kompetencijų ugdymas    

2020-09-02,03,04

Pažintinių kultūrinių dienų triptikas „Tiesiame tiltą į naujus mokslo metus“

Socialinių emocinių ir skaitmeninio raštingumo  kompetencijų tobulinimas

2020-11-09–

2020-11-13

STEAM savaitė „Klimato kaita“

Mokinių žinių ir gebėjimų įtvirtinimas tyrinėjant ir eksperimentuojant, sprendžiant pateiktas problemas.

2019-09-24

Olimpinė diena „Šaltinyje“

Olimpinių sporto vertybių, sveikos gyvensenos ugdymas. Bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo kompetencijų ugdymas.

2020-10-16

Ekskursijos, išvykos

Susipažinimas su rajono ir respublikos lankytinomis vietomis ir kūrybinių užduočių atlikimas.

2019-12-23

Kalėdų belaukiant

Etninė kultūra, tautos papročiai. Pažinimo, socialinės-pilietinės ir kultūrinės kompetencijų ugdymas.

2021-05-28

Profesinio veiklinimo diena „Šok į tėvų klumpes“

Profesinis informavimas. Komunikavimo, pažinimo ir asmeninės kompetencijų ugdymas.

Paskutinę mokslo metų savaitę (pasirinktą dieną klasė vyksta į ekskursiją)

Krašto pažinimo dienos

Pažintinės ekskursijos po Lietuvą. Komunikavimo, socialinės-pilietinės, pažinimo ir kultūrinės kompetencijų ugdymas.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos  pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano  3 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMOS IR JOMS SKIRTOS VALANDOS

2020–2021 mokslo metai

Programos pavadinimas

Valandų skaičius

Pučiamųjų instrumentų orkestras

 (Kazys Bivainis)

8

Kapela

(Kazys Bivainis)

2

Skudutininkų ansamblis

 (Kazys Bivainis)

1

Vokalo ir gitaros studija

(Darius Gricius)

5

Jaunučių, jaunių liaudiškų šokių grupė „Šaltinis“

 (Alma Rumšienė)

5

Jaunųjų dizainerių studija ,,Mūzos“

(Audra Paulauskienė)

4

Technologijų būrelis „Kūrybinės dirbtuvės“ (Albinas Šlimas)

2

Judrieji ir sportiniai žaidimai

 (Loreta Totilienė)

1

Judrieji ir sportiniai žaidimai

(Marina Cariova)

1

Dailės būrelis

(Jūratė Černeckytė)

2

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 4 priedas

 SVEIKATOS IR LYTIŠKUMO UGDYMO BEI RENGIMO ŠEIMAI BENDROSIOS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 5-8 KLASĖSE

2020–2021 mokslo metai

Eil.

Nr.

Teminė sritis

   

Mokomasis dalykas

Klasės valandėlė

   

Technologijos

Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba

Socialiniai mokslai

Gamtos mokslai

Kūno kultūra

1.

Sveikata, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos. Fizinė sveikata, fizinis aktyvumas

 

+

+

+

+

+

+

2.

Sveika mityba. Veikla ir poilsis. Asmens ir aplinkos švara

+

   

+

+

+

+

3.

Lytinis brendimas. Psichikos sveikata (savivertė, jausmai, savitvarda, pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška)

 

+

   

+

+

+

4.

Socialinė sveikata (draugystė ir

meilė, atsparumas rizikingam elgesiui)

 

+

   

+

 

+

   

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pagrindinio ugdymo programos ugdymo plano 5 priedas

ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 5-8 KLASĖSE

2020–2021 mokslo metai

Eil.

Nr.

Teminė sritis

Mokomasis dalykas

   

Muzika

Šokis

Lietuvių kalba

Technologijos

Socialiniai mokslai

Gamtos mokslai

Dorinis ugdymas

1.

Šeima, giminė ir tradicijos

   

+

 

+

   

2.

Paprotinis elgesys ir vertybės

     

+

   

+

3.

Mitybos ir sveikatos tausojimo papročiai

     

+

 

+

 

4.

Tradiciniai darbai ir amatai

     

+

     

5.

Gyvenamoji aplinka

   

+

 

+

   

6.

Gamta tradicinėje kultūroje

         

+

 

7.

Kalendorinės šventės ir papročiai

+

     

+

 

+

8.

Liaudies kūryba

+

+

+

+

     

9.

Etnografiniai regionai

+

+

   

+

   

10.

Bendruomenė ir tradicijos

   

+

     

+

11.

Paprotinis elgesys ir tradicinis etiketas

   

+

     

+

12.

Tautinis kostiumas

+

+

 

+

+

   

13.

Pasaulėžiūra, mitologija ir religija

+

 

+

     

+

Scroll to Top