PRADINIS MOKYMAS

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS.

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas reglamentuoja pradinio ugdymo plano rengimą, pradinio ugdymo programos, pradinio ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo programos, ją pritaikius mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat ir neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą progimnazijoje.
 2. Progimnazijos 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo planas sudarytas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“, 1 priedo „Pradinio ugdymo bendroji programa“ (toliau – Bendroji programa) nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, 2018–2020 metų mokyklos strateginiu planu, 2019 m. Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatais, 2018–2019 m. m. vidaus kokybės įsivertinimo rezultatais, progimnazijos 2019–2020 mokslo metų mokinių mokymosi rezultatų analizėmis bei Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos veiklos kokybės vertinimo ataskaita,          2014 m. gruodžio 12 d. Nr. A-12, Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-56 patvirtintomis „Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklėmis“ iki bus parengtas nuotolinio mokymo(si) organizavimo aprašas.
 3. Ugdymo plano tikslas – apibrėžti susitarimus dėl ugdymo programų vykdymo, turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo, siekiant kiekvieno mokinio pažangos, atsižvelgiant į mokinių individualius gebėjimus ir poreikius, ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir mažinant žemesniuosius mokymosi pasiekimus turinčių mokinių skaičių bei sudarant sąlygas įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.
 4. Ugdymo plano uždaviniai (realizuojami, atsižvelgiant į progimnazijos turimas lėšas):

             4.1. tikslingai planuoti ugdymo turinį ir planuoti ugdymo procesą, užtikrinant bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, ypatingą dėmesį skiriant mokėjimo mokytis kompetencijai;

            4.2. organizuoti ugdymo (si) procesą, atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius ir pažangą;

            4.3. tikslingai ir racionaliai ugdymo (si) procese naudoti informacines, komunikacines technologijas, modernizuotą mokymo(si) aplinką, kurti naujas edukacines erdves, padedančias ugdyti mokinių kūrybiškumą, verslumą, inžinerinius gebėjimus.

 1. Mokyklos ugdymo turinį reglamentuoja Bendrųjų programų pagrindu parengti ir progimnazijos direktoriaus įsakymu iki mokslo metų pradžios tvirtinami dalykų ilgalaikiai planai, neformaliojo vaikų švietimo programos.
 2. Progimnazija bendradarbiauja su Tauragės lopšeliais-darželiais „Žvaigždutė“ ir „Kodėlčius“ dėl mokinių mokymosi tęstinumo bei su Lietuvos „Šaltinio“ vardą turinčiomis mokyklomis.
 3. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:

                        Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriams skiriama ne mažiau kaip 30 minučių.

                        Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, dalykui diferencijuotai mokytis ar mokymosi pagalbai teikti.

                        Mokinio individualus ugdymo planas – mokinio, besimokančio pagal specialiojo ugdymo programą, pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį (pvz. dvejiems ar vieneriems metams, pusmečiui) dalykai, dalykų kursai ir moduliai, suderinti su mokyklos galimybėmis.

                        Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugymo programų įgyvendinimo aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.

                        Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.

                        Teminis arba ilgalaikis (metų) dalyko planas – dalyko ugdymo ir turinio gairės, mokytojo parengtos atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas.

                        Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant gebėjimus ir galias.

                        VGK – Vaiko gerovės komisija.

                        Nuotolinis mokymas– tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytoją skiria atstumas ir/ar laikas, bendravimas ir bendradarbiavimas vyksta nuotoliniu būdu, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).

                        Kitos ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. UGDYMO PLANO RENGIMAS

 Progimnazija, rengdama ugdymo planą, rėmėsi Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros progimnazijos veiklos kokybės išorinio vertinimo ataskaita (2014-12-11 Nr. A-12), progimnazijos 2019 metų progimnazijos veiklos kokybes įsivertinimo duomenimis, 2019 m. antros klasės mokinių lietuvių kalbos ir matematikos diagnostinių testų rezultatų ataskaita, 2019 metų lietuvių kalbos, matematikos ir pasaulio pažinimo Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaitomis, mokinių pasiekimų vertinimo ugdymo(si) procese 2019–2020 m. m. sukaupta informacija.

 1. Pradinio ugdymo programos ugdymo planą vieneriems mokslo metams rengia direktoriaus 2020 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-87 sudaryta darbo grupė.
 2. Ugdymo planas, atsižvelgiant į mokyklos turimas lėšas, parengiamas iki birželio 30 d., su juo supažindinama mokyklos bendruomenė. Esant lėšų deficitui ar nenumatytiems Vyriausybės nutarimams, Savivaldybės sprendimams, mokyklos ugdymo planas gali būti koreguojamas.
 3. Iki rugsėjo 1 d., suderinus su savivaldybės vykdomosios institucijos įgaliotu asmeniu ir progimnazijos taryba, įsakymu Ugdymo planą tvirtina progimnazijos Direktorius. Ugdymo planas skelbiamas progimnazijos interneto svetainėje www.tsaltinis.lt.
 4. Ugdymo turinys planuojamas (susitarta Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11, Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5):

                        12.1. ilgalaikiai ugdomųjų dalykų planai sudaromi vieneriems metams, derinami pradinio ugdymo mokytojų metodinėje grupėje ir tvirtinami progimnazijos direktoriaus įsakymu iki mokslo metų pradžios;

                        12.2. rengiami savaitės ugdomųjų dalykų planai ir fiksuojami  Tamo dienyne;

                        12.3. neformaliojo švietimo programos sudaromos vieneriems metams, derinamos su direktoriaus pavaduotoju atsakingu už neformalųjį mokinių švietimą ir tvirtinamos mokyklos direktoriaus  įsakymu iki 2020 m. rugsėjo 8 d.

 1. Dėl ilgalaikių ugdomųjų dalykų planų ir neformaliojo švietimo programų reikalavimų ir formų susitarta mokyklos metodinėje taryboje (Metodinės tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11).
 2. Atsižvelgiant į turimas mokymo lėšas, progimnazija priėmė sprendimus dėl:

               14.1. ugdymo turinio planavimo, struktūros (12 punktas);

               14.2. ugdymo proceso organizavimo laikotarpių (trimestrų trukmė numatyta 17 punkte);

               14.3. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK – 2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848) (23 punktas);

               14.4. ugdymo turinio formavimo (29 punktas);

               14.5. progimnazijoje kuriamų edukacinių aplinkų (30.2.1., 35.1. punktai);

               14.6. klasių dalijimo į grupes, laikinųjų grupių sudarymo (25 punktas);

               14.7. valandų, skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti, panaudojimo (2 priedas);

               14.8. mokymosi krūvio reguliavimo (24.2 punktas);

               14.9. mokinių ugdymo pasiekimų ir pažangos vertinimo (VI skyrius);

               14.10. specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių mokinių ugdymo (X skyrius);

               14.11. švietimo pagalbos mokiniui ir mokytojui teikimo (59 punktas);

               14.12. prevencinių ir kitų ugdymo programų pasirinkimo bei jų įgyvendinimo (34, 35, 36, 37 punktai);

               14.13. neformaliojo vaikų švietimo programų pasirinkimo ir įgyvendinimo (VII skyrius, 5 priedas);

               14.14. mokinių pažintinės veiklos organizavimo ir lėšų tikslingo panaudojimo (18, 19 punktai);

               14.15 bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslų ir formų (40 punktas).

III. PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 2020–2021 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2020 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2021 m. birželio 10 d.

 1. Vienerių mokslo metų trukmė – 35 savaitės (175 ugdymo dienos). Progimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.
 2. Ugdymo proceso organizavimas:

               17.1. Ugdymo procesas skirstomas trimestrais.  Nustatoma tokia 2020–2021 m. m. trimestrų trukmė:

               pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.

               antras trimestras: gruodžio 1 d. – kovo 5 d.

               trečias trimestras: kovo 6 d. – birželio 10 d.

               17.2. Mokinių atostogų trukmė:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2020-10-26

2020-10-30

Žiemos (Kalėdų)

2020-12-23

2021-01-05

Žiemos

2021-02-15

2021-02-19

Pavasario (Velykų)

2021-04-06

2021-04-09

 1. Kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai per mokslo metus skiriama 10 mokymosi dienų. Veiklų temos ir vykdymo datos numatytos 1 priede (Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5).
 2. Mokinių kultūrinė pažintinė veikla atsižvelgiant į mokslo metų prioritetus finansuojama iš:

               19.1. mokymo lėšų (skiriant 100 proc. lėšų pagal Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. 679);

               19.2. Kultūros paso lėšų;

               19.3. Rėmėjų lėšų.

 1. Ugdymo proceso koregavimas ir sustabdymas:

            20.1. esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, paskelbus ekstremaliąją  situaciją sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo priima progimnazijos direktorius apie tai informuodamas Tauragės rajono savivaldybės administraciją. Mokymas(is) gali būti organizuojamas ir vykdomas nuotoliniu būdu remiantis Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-56 patvirtintomis „Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu taisyklėmis“ iki bus parengtas nuotolinio mokymo(si) organizavimo aprašas.

               20.2. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei į mokyklą gali nevykti 1-4 klasių mokiniai. Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir (arba) elektroniniame dienyne, mokymas gali vykti nuotoliniu būdu. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. 

(51.1. punktu mokymo klasėse, mokymo kabinetuose, aktų salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 18 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 22 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 26°C; (galioja nuo 2020 05 01 pagal 2019 11 06 LR sveikatos apsaugos ministro įsak. Nr. V-1263);

51.2. punktu sporto salėje oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 15 °C ir šaltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 17 °C, o šiltuoju metų laikotarpiu ne aukštesnė kaip 24 °C).

HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.

 1. Fizinio ugdymo pamokos lauke gali būti organizuojamos esant ne žemesnei kaip minus 8 °C temperatūrai (mokiniams vilkint tinkamą sportinę aprangą ir avint tinkamą avalynę). Oro užterštumui kietosiomis dalelėmis viršijus teisės akto [11.11] leistiną lygį fizinio ugdymo pamokos negali vykti lauke (galioja nuo 2019 05 24 pagal 2019 05 23 LR sveikatos apsaugos ministro įsak. Nr. V-610)).
 
 IV.BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO BENDROSIOS NUOSTATOS 
 1. Bendroji programa įgyvendinama vadovaujantis joje nustatytomis bendrosiomis ugdymo nuostatomis ir principais, didaktinėmis mokinių pasiekimų vertinimo nuostatomis, naudojant ugdymo turinio integravimo galimybes, kuriant kūrybiškumą ir problemų sprendimo, inžinerinius bei aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, sveikatingumą/sveikatą ugdančias aplinkas.
 2. Bendrajai programai ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skiriamos ugdymo valandos, kai ugdymo valandos trukmė 1 klasėse – 35 min., 2-4 klasėse – 45 min.:

Dalykai

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

Iš viso skiriama pamokų

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

35 (1)

140 (4)

Lietuvių kalba (gimtoji)

280 (8)

245 (7)

245 (7)

245 (7)

1015 (29)

Užsienio kalba (anglų)

0

70 (2)

70 (2)

70 (2)

210 (6)

Matematika

140 (4)

175 (5)

140 (4)

175 (5)

630 (18)

Pasaulio pažinimas

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

280 (8)

Dailė ir technologijos

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

280 (8)

Muzika

70 (2)

70 (2)

70 (2)

70 (2)

280 (8)

Fizinis ugdymas

105 (3)

105 (3)

105 (3)

105 (3)

420 (12)

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti

70 (2)

105 (3)

175 (5)

Iš viso Bendrajai programai įgyvendinti

770 (22)

840 (24)

805 (23)

840 (24)

3255 (93)

Neformaliojo švietimo valandos

140 (4)

140 (4)

280 (8)

 1. Atsižvelgiant į iškeltus ugdymo(si) tikslus progimnazijos ir/ar atskiros(ų) klasės(ių) mokinių mokymosi pasiekimus, mokinių mokymosi poreikius, turimas lėšas, progimnazija paskirsto ugdymo valandas Bendrajai programai įgyvendinti (Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5). Ugdymo valandos numatytos 2 priede.
 2. Klasės mokytojas/ai gali vykdyti integruoto ugdymo dienas, pamokas, planuoti dienos laiką ir ugdymo veiklas suderinęs/ę su progimnazijos administracija. Integruotas ugdymas vykdomas laikantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413 (Mokytojų tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11, Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5):

               24.1. ugdymo veiklų pradžia – 8.00 valandą;

               24.2. ugdomoji veikla per dieną 1 klasėse gali būti vykdoma ne daugiau nei 5 ugdymo valandas, 2-4 klasėse – 6 valandas; 1 klasėse neužduodami namų darbai; 2-4 klasėse namų darbai gali būt skiriami iki 1 valandos; nerašomi kontroliniai, patikrinamieji darbai prieš atostogas, prieš šventines dienas, iš karto po atostogų, po švenčių; apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę;

              24.3. ugdymo formas pasirenka mokytojas;

              24.4. ugdymo veiklos gali būti organizuojamos kitose aplinkose (už mokyklos ribų).

 1. Klasių dalijamas į grupes:

              25.1. doriniam ugdymui, jei tos pačios klasės mokinių tėvai (globėjai) mokiniams yra parinkę tikybą  (katalikų ar evangelikų liuteronų) ar etiką;

              25.2. užsienio (anglų) kalbai mokyti, klasėje esant ne mažiau kaip 21 mokiniui.

 1. Laikinosios grupės iš kelių klasių mokinių sudaromos:

              26.1. etikai ir evangelikų liuteronų tikybai mokyti;

              26.2. specialiajai pedagoginei pagalbai teikti.

 1. Laikinosios grupės sudaromos per evangelikų liuteronų tikybos, etikos pamokas, specialiąsias pratybas, neatsižvelgiant į mokinių amžių. Ugdymas per pamokas diferencijuojamas. Laikinojoje grupėje ugdoma ne mažiau kaip 6 mokiniai.
 2. Ugdymo procesas organizuojamas pamoka ar kitomis mokymosi organizavimo formomis (integruota veikla, projektas, didaktinis žaidimas, kūrybinės dirbtuvės, Pažangos dienos ir pan.), jei tai yra reikalinga išsikeltiems ugdymo(si) tikslams pasiekti (Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5). 
 V. BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

 Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas (Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5):

              29.1. Dorinis ugdymas:

              29.1.1. dorinį ugdymą – etiką, katalikų arba liuteronų tikybą – parenka mokiniui tėvai (globėjai, rūpintojai);

              29.1.2. etikos mokymui sudaroma mobilioji grupė iš gretutinių klasių mokinių;

              29.1.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu dorinio ugdymo dalyką mokinys gali keisti pasibaigus mokslo metams.

              29.2. Lietuvių kalbos ugdymas:

              29.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi per visų dalykų pamokas: sudarant sąlygas kiekvienoje pamokoje mokiniams skaityti įvairių tipų tekstus ir tekstus iš įvairių šaltinių, kelti mokiniams klausimus, reikalaujančius argumentuotų atsakymų ir teikti aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ugdančias užduotis, nuolat stebėti mokinių darbą su tekstais ir padėti jiems suvokti skaitomą tekstą;

              29.2.2. per dalykų (ne lietuvių kalbos) pamokas taisomos mokinių kalbėjimo ir rašymo klaidos;

              29.2.3. mokinių lietuvių kalbos mokėjimo lygis, daroma pažanga nustatoma diagnostiniais ir NMPP testais arba savarankiškai mokytojų pasirinktais testais;

              29.2.4. mokinių gebėjimų ugdymui taikant teksto suvokimo vertinimo aspektus 1-4 klasių mokiniams organizuojama Pažangos diena.

              29.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas:

              29.3.1. užsienio kalbos mokoma pirmaisiais – ketvirtaisiais pradinio ugdymo metais; siūloma rinktis anglų arba vokiečių kalbą; pirmose klasėse  anglų kalbos mokoma vykdant neformaliojo švietimo programas;

              29.3.2. užsienio kalbos moko mokytojas, turintis užsienio kalbos mokytojo kvalifikaciją, išklausęs darbo su pradinių klasių mokiniais didaktikos kursą arba pradinių klasių mokytojas, turintis teisę mokyti užsienio kalbos pradinėse klasėse;

              29.3.3. pirmosios užsienio kalbos programa 2-4 klasėse orientuota į A1 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Kalbos mokėjimo lygis nustatomas 4 klasėje savarankiškai mokytojų parengtais kalbų mokėjimo lygių nustatymo testais, suderintais užsienio kalbų metodinėje grupėje. Užsienio kalbos siekiamas mokymosi lygis nurodomas elektroniniame dienyne;

              29.3.4. per užsienio kalbos (anglų) pamokas  mokiniai į grupes skirstomi 2-4 klasėse, jeigu klasėje yra 21 ir daugiau mokinių.

 1. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas:

              30.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdyti skiriama ½ pasaulio pažinimo dalykui skirto ugdymo laiko, ¼ – ugdymo veikloms, sudarančioms sąlygas ugdytis praktinius gamtamokslinius  gebėjimus tyrinėjimams palankioje, natūralioje gamtinėje aplinkoje bei Gamtos ir technologinių mokslų laboratorijoje;

              30.2. gamtamoksliniam ugdymui:

              30.2.1. naudojamos kuriamos aplinkos mokyklos aplinkoje: formuojamo parko teritorija, mokyklos Gamtos ir technologinių mokslų laboratorija, lauko klasės;

              30.2.2. organizuojamos pamokos natūralioje aplinkoje: miške, parke, prie vandens telkinių ir pan.;

              30.3. socialiniams gebėjimams ugdyti ¼ pasaulio pažinimo dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui palankioje aplinkoje;

              30.4. planuojant pasaulio pažinimo pamokas mokytojai savo ilgalaikiuose planuose numato aplinkas, kuriose bus vykdomos gamtamokslinius ir socialinius gebėjimus ugdančios veiklos;

              30.5. komunikavimo, pažinimo, socialinės ir  mokėjimo mokytis kompetencijų bei socialinių ir gamtamokslinių (tyrinėjant ir eksperimentuojant ) gebėjimų ugdymui 1-4 klasių mokiniams organizuojama Pažangos diena.

 1. Matematinis ugdymas:

              31.1. organizuojant matematinį ugdymą vadovaujamasi Bendrosios programos matematikos dalyko programa, NMPP, vykdytų 2019 metais rezultatais, antrųjų klasių diagnostinių testų rezultatais, pradinio ugdymo informatikos bendrųjų programų metmenimis;

              31.2. pamokose integruojamas informatikos turinys, tikslingai pamokose naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, skaitmeninės mokomosios priemonės (IT kabinetuose pagal numatytą grafiką ir poreikį);

              31.3. aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir matavimo įgūdžių ugdymui 1-4 klasių mokiniams organizuojama Pažangos diena;

              31.4. aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymui 1-4 klasių mokiniams vyksta šachmatų pamokos (šachmatų žaidimo mokoma vykdant neformaliojo švietimo programas);

              31.5. aukštesniųjų mąstymo gebėjimų bei asmeninės, socialinės, komunikavimo ir mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymui organizuojami šachmatų turnyrai (koncentrais) ir Šachmatų diena;

              31.6. aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir socialinės kompetencijos ugdymui vykdoma JA (Junior Achievement) Lietuva finansinio raštingumo programa „Mano bendruomenė“.

 1. Fizinio ugdymo organizavimas:

              32.1. 1-4 klasėse viena fizinio ugdymo pamoka per savaitę skiriama šokiui (išskyrus 3a ir 4e klases);

              32.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriamas pagal gydytojo rekomendacijas;

              32.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos grupes ne mokykloje, pateikę prašymą mokyklos direktoriui. Mokinių, kuriems leista lankyti sveikatos grupes ne mokykloje sąrašą įsakymu tvirtina direktorius;

              32.4. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligos pobūdį ir sveikatos būklę;

              32.5. mokykla atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų siūlo: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus;

              32.6. per dieną organizuojamos dvi judrios pertraukos (esant geroms oro sąlygoms – pradinukų kiemelyje, kitu atveju – koridoriuose).

              32.7. bendradarbiaujant su Tauragės sporto centru 2-ų klasių mokiniams kartą per savaitę  vykdoma privaloma mokymo(si) plaukti programa. Programos įgyvendinimui 2 fizinio ugdymo pamokos vedamos pagrečiui.

 1. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis):

              33.1. technologiniam ugdymui skiriama 1/3 dalykui skiriamo laiko (laikas fiksuojamas ilgalaikiuose mokytojų pamokų planuose);

 1. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų programų įgyvendinimas:

              34.1. į ugdymo dalykų programų turinį integruojama:

              34.1.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtinimo“, 11 priedas „Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“ patvirtintų integruojamųjų Mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo įgūdžių ugdymo programų pagrindai;

              34.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 (Žin., 2012, Nr. 89-4668), Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-494 ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio  25 d. įsakymu Nr. V-941.

 1. Pasirinktos socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymo programos „Antras žingsnis“ ir „Kimočiai“ (1 b klasėje) įgyvendinamos skiriant vieną valandą iš vadovavimo klasei valandų, vykdoma klasės bendruomenės pasirinktu laiku (temos ir konkretus užsiėmimų laikas numatomas klasės vadovo veiklos plane):

              35.1. toliau kuriamos/tobulinamos edukacinės aplinkos „Sveikatingumo (Basakojų) takas“, pradinukų pušynėlis mokyklos kiemelyje, lauko klasės;

              35.2. socialinei-pilietinei kompetencijai ugdyti 1-4 klasių mokiniai atlieka socialinę- pilietinę veiklą (pirmų klasių mokiniai – 1 val., antrų klasių mokiniai – 2 val., trečių klasių mokiniai – 3 val., ketvirtų klasių mokiniai – 4 val.). Susitarimai dėl socialinės-pilietinės veiklos organizavimo, vykdymo, fiksavimo, reflektavimo, planavimo numatyti Tauragės ,,Šaltinio”  progimnazijos Socialinės-pilietinės tvarkos apraše, patvirtintame direktoriaus 2016 m.  birželio         23 d. įsakymu Nr. V-224; (Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5).

 1. Etninės kultūros ugdymas integruojamas į kitų Bendrosios programos dalykų turinį, klasių vadovų, projektinę veiklą (integruojamos temos numatytos 3 priede).
 2. Informacinės komunikacinės technologijos, kaip ugdymo priemonė integruojama visų dalykų pamokose. Per matematikos, lietuvių ir anglų kalbos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų pamokas mokoma informacinių komunikacinių technologijų pradmenų (integruojamos temos numatytos 4 priede). 
 VI. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
 1. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu (2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1309) ir Bendrąja programa.
 2. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdai ir laikotarpiai, vertinimo fiksavimo ir informavimo formos numatyti Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos apraše, patvirtintame progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A.
 3. Siekiant kiekvieno mokinio mokymosi pažangos bendradarbiaujama su mokinio tėvais (globėjais) (Pradinių klasių metodinės grupės 2020 m. birželio 19 d. susirinkimo protokolas Nr. 5):

              40.1. individuali kiekvieno mokinio daroma pažanga „Trikampio“ metodu (mokinys – mokytojas – tėvai) aptariama mažiausiai du kartus per mokslo metus gyvai  ir/arba nuotoliniu būdu;

              40.2. „Trikampio“ metodu aptariami visų ketvirtų klasių NMMP rezultatai.

 VII. NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS 

 1. Neformaliojo vaikų švietimo veikla skiriama meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
 2. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos atsižvelgiant:

     42.1. į Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214;

     42.2.  į mokinių poreikius ir progimnazijos galimybes.

 1. Neformaliojo vaikų švietimo programos rengiamos birželio mėnesį. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu.
 2. Neformaliojo vaikų švietimo poreikiai ateinantiems mokslo metams mokykloje nustatomi balandžio–gegužės mėnesiais.
 3. Neformaliojo švietimo grupės sudaromos klasių koncentrais arba iš įvairių klasių iki rugsėjo 8 d. Grupėje mokinių skaičius turi būti ne mažesnis kaip 12 mokinių. Neformaliojo vaikų švietimo programose dalyvaujantys mokiniai registruojami Mokinių registre.
 4. Neformaliojo švietimo valandos dvejiems mokslo metams numatytos Ugdymo plano 22 punkte. Vienerių mokslo metų programos ir joms skiriamas valandų skaičius numatytas 5 priede.
 5. Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis rugsėjo mėnesį tvirtinamas progimnazijos direktoriaus įsakymu.
 6. Neformaliojo švietimo užsiėmimai pradedami rugsėjo 9 d.
 7. Neformaliojo švietimo programos mokinių atostogų metu vykdomos pagal tvarkaraštį, neatsižvelgiant į užsiėmimuose dalyvaujančių mokinių skaičių arba suderinus su progimnazijos direktoriumi vykdoma projektinė veikla.
 8. Neformaliojo švietimo rezultatai suvedami gegužės–birželio mėnesiais. Atsiskaitymai vyksta ir mokslo metų eigoje (švenčių, renginių metu, viešinant mokyklos tinklapyje, Facebook paskyroje, rajono, respublikinėje spaudoje ir kt.).
 9. Mokinių, pasirinkusių neformaliojo švietimo veiklas kitose neformaliojo švietimo įstaigose, apskaitą vykdo klasių auklėtojai ir atsiskaito direktoriaus pavaduotojui atsakingam už neformalųjį švietimą du kartus per mokslo metus.
 10. Progimnazija teikia paslaugas neformaliojo švietimo srityje:

               52.1. pagalbą ruošiant pamokas ir organizuojant mokinių laisvalaikį pailginto darbo dienos grupėse (Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. 1-121 „Dėl Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašo“) pirmadieniais–penktadieniais nuo 12.00 iki 18.00 valandos.

 1. Bendradarbiaujant su Tauragės sporto centru 1, 3, 4 klasių mokiniams vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Tauragės rajono 1-8 klasių mokinių fizinio aktyvumo vandenyje programa“ (2020 m. rugsėjo- gruodžio mėn.). 

VIII. IŠVYKUSIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, UŽSIENIEČIŲ, TURINČIŲ TEISĘ NUOLAT AR LAIKINAI GYVENTI LIETUVOS RESPUBLIKOJE, LIETUVIŲ KILMĖS UŽSIENIEČIŲ IR IŠEIVIŲ VAIKŲ UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 1. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo dalyko ar visų Bendrosios programos dalykų nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka. Mokymą teikia mokyklos, vykdančios nuotolinį mokymą.
 2. Užsieniečiai, turintys teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, lietuvių kilmės užsieniečiai, išeiviai priimami mokytis progimnazijoje priėmimą suderinus su įgaliotu Tauragės rajono savivaldybės administracijos atstovu. Užsienio mokykloje įgyti pasiekimai pripažįstami remiantis mokinio turimais dokumentais. Prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas ir teikiamos rekomendacijos dėl tolesnio mokymosi: sudaromas individualus ugdymo planas, pagalba.
 3. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, bet pageidaujančiam einamaisiais metais mokytis pagal Bendrąją programą, mokykla gali skirti lietuvių kalbos gebėjimų tobulinimui, individualiam lietuvių kalbos mokymui ugdymo valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams skiriamų valandų.
 4. Mokinių atvykusių ar grįžusių iš užsienio ir turinčių teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ugdymo organizavimas (susitarta Mokytojų tarybos posėdžio 2020 m. birželio 23 d. protokolas Nr. 4-11):

               56.1 mokinio tėvai (globėjai) nukreipiami į Jovarų pagrindinę mokyklą (išlyginamąją klasę);

               56.2. mokinio tėvai (globėjai), kurie pageidauja, kad vaikas mokytųsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje, rašo prašymą progimnazijos direktoriui;

               56.3. progimnazijos direktorius suderina mokinio priėmimą su Tauragės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi;

               56.4. progimnazija pripažįsta atvykusio mokinio užsienio mokykloje įgytus pasiekimus remdamasi mokinio turimais dokumentais;

               56.5. prireikus organizuojamas įgytų pasiekimų patikrinimas. Direktoriaus įsakymu sudaroma komisija mokinio pasiekimų lygio nustatymui, mokinio individualaus ugdymo plano programų skirtumams likviduoti sudarymui, rekomendacijų dėl pagalbos teikimo paruošimui;

               56.6. per numatytą spragų išlyginimo terminą, mokinys privalo pasiruošti pagal jam sudarytą individualų mokymosi planą ir atsiskaityti pagal numatytas atsiskaitymo formas iš atitinkamos klasės dalykų. Dalykų mokytojai  teikia individualias konsultacijas mokiniui;

              56.7. atsiskaitymui organizuoti sudaroma komisija, kuri mokinio pasiekimus įvertina pagal Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą progimnazijos direktoriaus 2017 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-181A.

IX. MOKINIŲ MOKYMO NAMUOSE ORGANIZAVIMAS

 Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas namuose nustatomas ir organizuojamas pagal Mokinio mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405 bei 2016 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. V-1405 „Dėl mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimą:

               57.1. Bendroji programa įgyvendinama ugdymą organizuojant pagal atskirus dalykus; įgyvendinamos visos Bendrosios programos dalykų programos, išskyrus fizinio ugdymo programą;

               57.2. progimnazija, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos pobūdį bei gydytojo rekomendacijas parengia individualų mokinio ugdymo namie planą, tvarkaraštį;

              57.3. dalį ugdymo valandų gydytojo leidimu mokinys gali lankyti mokykloje arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Tai numatoma individualiame ugdymo plane;

              57.4. savarankiško mokymo proceso organizavimo būdu namuose besimokančiam mokiniui 1-3 klasėse skiriama 315 metinių (9 savaitinės) ugdymo valandų, 4 klasėse – 385 metinių (11 savaitinių) ugdymo valandos.

 1. Individualus  mokinio  ugdymo planas sudaromas trimestrui ar laikotarpiui pagal pateiktus dokumentus (forma pateikta elektroniniame dienyne).
X. MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Progimnazija atsižvelgia į mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos arba švietimo pagalbos tarnybos, mokyklos vaiko gerovės komisijos rekomendacijas, vadovaujasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795.
 2. Kiekvienam mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromas individualus ugdymo planą, kuriame nurodomos bendrosios programos, pritaikytos ar individualizuotos programos, įgyvendinamos pagal ugdymo plano 22 punktą ir X skyriaus antrąjį skirsnį, švietimo pagalbos teikimas, specialiosios pratybos ir pamokos, kitų specialistų teikiama pagalba.
 3. Švietimo pagalba (psichologinė, specialioji pedagoginė, socialinė pedagoginė ir specialioji) teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950, Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229.
 4. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, formuojamas ugdymo turinys (integralus ar pagal dalykus), parenkamos mokymosi organizavimo formos (pamoka, projektinė veikla ar pan.), pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės ir specialiosios mokymo priemonės ir pan.
 5. Organizuodama mokinių, kuriems reikalinga pagalba dėl specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, mokykla atsižvelgia į:

63.1. mokinių turimus specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir labai dideli);

63.2. mokymo(si) formą ir mokymo proceso organizavimo būdą;

63.3. mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje.

ANTRASIS SKIRSNIS

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO RENGIMAS

 1. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas individualus ugdymo planas, siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą.
 2. Rengiant individualų ugdymo planą:

65.1. numatomos specialiosios pamokos, siūlomi kiti dalykai, galintys ugdyti mokinių raštingumą, suteikti bendrąsias ir dalykines kompetencijas, padėsiančias būti savarankiškesniems;

65.2. teikiama mokymosi pagalba, padedanti įveikti mokymosi sunkumus, kylančius dėl specialiųjų ugdymosi poreikių;

65.3. per mokslo metus galima keisti specialiųjų pamokų, pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų pamokų skaičių;

65.4. galima intensyvinti mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar švietimo pagalbą nustatytu laikotarpiu, skiriant papildomų pamokų kiekvienam mokiniui individualiai ar mokinių grupei;

65.5. užtikrinamas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymosi tęstinumas ir nuoseklumas.

 1. Sutrikusios klausos mokiniui skiriama:

66.1. tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualioms pratyboms ne mažiau kaip 70 pamokų per metus (2 per savaitę) (kochlearinių implantų naudotojams ne mažiau kaip 70 pamokų per metus (2 per savaitę). Tarties, kalbos mokymo ir klausos lavinimo individualios pratybos gali vykti lietuvių kalbos pamokose ar po pamokų įvairiomis formomis. Pratybų ir lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti.

 1. Mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimą, skiriama:

67.1. individualioms ir grupinėms pratyboms 1–4 klasėse ne mažiau kaip 35 pamokas per metus (1 per savaitę).

 1. Mokiniui, turinčiam judesio ir padėties bei neurologinių sutrikimų, skiriama:

68.1. pamokos gydomajam fiziniam ugdymui, sensomotorikai lavinti, kompiuteriniams įgūdžiams formuoti, komunikaciniams gebėjimams ugdyti.

 1. Mokinys, dėl intelekto, klausos, kalbėjimo ir kalbos, įvairiapusių raidos, mokymosi sutrikimų, turintis kochlearinius implantus ir didelių bei labai didelių mokymosi sutrikimų, ugdymo plano 22 punkte išvardintus mokomuosius dalykus gali mokytis vėliau, keisti juos kitais dalykais ar būti atleidžiamas, atsižvelgiant į mokyklos vaiko gerovės komisijos siūlymus bei tėvų (globėjų) sutikimą.
 2. Mokiniui, kuris mokosi pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą, ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į mokinio intelektines galias (sutrikimo lygį), mokymosi formą, mokymo organizavimo būdą ir klasės paskirtį, vadovaujantis ugdymo plano 22 punktu arba ugdymą organizuojant veiklos sritimis ir joms skiriamą pamokų skaičių:

70.1. mokiniui, turinčiam kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra nežymus intelekto sutrikimas, ugdymo plane skiriamos specialiosios pamokos sutrikusioms funkcijoms lavinti ir individualiai ar grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;

70.2. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (autizmas ir kt.), rengiant mokinio individualų ugdymo planą galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) komunikacijai ir kalbos suvokimui didinti, sunkumams socialinėse situacijose įveikti ir socialiniams ryšiams ugdymo įstaigoje formuoti, sensorinėms problemoms spręsti, kitiems įgūdžiams, reikalingiems socialinei įtraukčiai formuoti, dienotvarkei rengti;

70.3. ugdymo veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatos būklę, kitų ugdyme ir švietimo pagalbos teikime dalyvaujančių specialistų rekomendacijas;

70.4. mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, sunkių ar labai sunkių judesio ir padėties sutrikimų, gydomojo fizinio ugdymo pratyboms skiriama ne mažiau kaip 70 pamokų per metus kiekvienam mokiniui, pamokas veda specialiai tam pasiruošęs mokytojas;

70.5. mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, individualioms ir grupinėms specialiosioms, logopedo pratyboms 1-4 klasėse skiriamos ne mažiau kaip 35 pamokos per metus (1 per savaitę).

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMAS NAMIE

 1. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu organizuoja mokykla pagal mokyklos vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie laikotarpiui, vadovaudamasi Bendrojo ugdymo plano 57 punktu:

71.1. galima skirti 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;

71.2. mokiniui, turinčiam vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal Pradinio ugdymo individualizuotą programą, skiriant 280 pamokų per metus (8 per savaitę), iš jų ne mažiau kaip 35 pamokas per metus (1 per savaitę) galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;

71.3. mokiniui, turinčiam judesio ir padėties sutrikimų, rekomenduojama 35 ir daugiau pamokų per metus (1 ir daugiau per savaitę) skirti gydomajai mankštai.

_______________________________

SUDERINTA

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos tarybos

2020 m. rugpjūčio 31 d.

protokoliniu nutarimu  Nr. 1-2

SUDERINTA

Tauragės rajono savivaldybės administracijos

Švietimo ir sporto skyriaus Vedėjo

2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 101-29                                                                    

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo plano 1 priedas

KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI, KŪRYBINEI, SPORTINEI, PRAKTINEI, SOCIALINEI, VEIKLAI, SKIRTOS  DIENOS

 2020–2021 mokslo metai 

Data

Veikla

Paskirtis

2020-09-01

2020-09-02,03,04 d.

2020-09-18

Mokslo metų pradžios šventė.

Pirmokų stovykla „Sveika, mokykla!“

Sveikos gyvensenos ugdymo diena ,,Augu sveikas“.

Bendravimo, bendradarbiavimo, pažinimo, komunikavimo kompetencijų ugdymas.

Komunikavimo, pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas.

Komunikavimo, pažinimo, sveikos gyvensenos, teisingos mitybos kompetencijų ugdymas.

2020-10-23

Pažangos diena „Gamtos tyrinėtojai“, skirta pasaulio pažinimui. 

Komunikavimo, pažinimo, socialinės ir  mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas. Socialinių ir gamtamokslinių (tyrinėjant ir eksperimentuojant ) gebėjimų ugdymas.

2020-11-23

Pažangos diena „Įdomioji matematika“, skirta matematikai.

Matematikos aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ir skaičiavimo įgūdžių ugdymas sprendžiant įvairius uždavinius.

2020-12-21, 22 d.

Šventė ,,Kalėdų labirintuose“.

Žinių apie etninę kultūrą, tautos papročius gilinimas. Pažinimo, socialinės – pilietinės ir kultūrinės kompetencijų ugdymas.

2021-02-24

Pažangos diena „Paslaptys gyvena knygose“, skirta lietuvių kalbai.

Mokinių gebėjimų ugdymas taikant teksto suvokimo vertinimo aspektus (teksto esmė, teksto visuma ir detalės, nuomonės ir požiūriai, veikėjai ir objektai, teksto pobūdis, kalbinė raiška).

2021 m. kovo mėn. 10 d.

Šachmatų diena „Šaltinyje“, skirta kovo 11- ajai paminėti.

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas. Komunikavimo, socialinės, asmeninės kompetencijų ugdymas.

2021- 04- 16

Profesinio veiklinimo diena „Pasimatuok profesiją“.

Profesinis veiklinimas. Komunikavimo, pažinimo, asmeninės ir karjeros kompetencijų ugdymas.

2021-05 mėn.

Ekskursijų po Lietuvą diena „Pažink savo šalį“ .

Pažintinės ekskursijos (pamokos „ant ratų“) po Lietuvą. Komunikavimo, socialinės-pilietinės, pažinimo ir kultūrinės kompetencijų ugdymas.

2021-05- 31

JA (Junior Achievement)  Lietuva finansinio raštingumo programos „Mano bendruomenė“ baigiamasis renginys- mažųjų amatininkų diena „Amatų mugė“.

Aukštesniųjų mąstymo gebėjimų, finansinio raštingumo, bendradarbiavimo kompetencijų ugdymas.

2021-06-10

Dienos stovykla „Kelionė į vasarą“ .

Komunikavimo, pažinimo, asmeninės, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijų ugdymas.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo plano 2 priedas

 BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKAMS SKIRTOS UGDYMO VALANDOS PER SAVAITĘ

2020–2021 mokslo metai 

 

Dalyko savaitinių ugdymo valandų skaičius

 

Dalykai

       

Pradinio ugdymo programa

 

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

   

 

 

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

1

1

1

1

4

 

Lietuvių kalba (gimtoji)

8

7

7

7

29

 

Užsienio kalba (anglų)

2

2

2

6

 

Matematika

4

5

4

5

18

 

Pasaulio pažinimas

2

2

2

2

8

 

Dailė ir technologijos

2

2

2

2

8

 

Muzika

2

2

2

2

8

 

Fizinis ugdymas (1 pamoka – šokis)

3

3

3

3

12

 

Privalomų ugdymo valandų skaičius

22

24

23

24

93

 

mokiniui

           

Valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si)  poreikiams tenkinti:

 
 
 

Konsultacijų centras (mokomųjų dalykų konsultacijos pagal mokinių poreikius)

 
                 

Pastaba: mokomųjų dalykų konsultacijų grafikas sudaromas bei valandos tikslinamos pagal mokinių poreikius trimestrui ir tvirtinama direktoriaus įsakymu.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos  pradinio ugdymo programos ugdymo plano 3 priedas  

ETNINĖS KULTŪROS PROGRAMOS INTEGRAVIMAS 1-4 KLASĖSE 

 

Eil.

Nr.

 

Teminė sritis

Mokomasis dalykas

   

Muzika

Šokis

Dailė ir technologijos

Dorinis ugdymas

1.

Bendruomenė ir tradicijos

1-4 kl.

   

1-4 kl.

2.

Etnografiniai regionai

3, 4 kl.

     

3.

Kalendorinės šventės ir papročiai

1-4 kl.

 

1-4 kl.

1-4 kl.

4.

Tradiciniai darbai ir amatai

 

1-4 kl.

1-4 kl.

 

5.

Tautinis kostiumas

 

1-4 kl.

1-4 kl.

 

6.

Liaudies kūryba

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

 
             

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo plano 4 priedas

INFORMACINIŲ KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ UGDYMAS 1-4 KLASĖSE 

 

Eil.

Nr.

 

Veiklos sritys

Mokomasis dalykas

   

Matematika

Lietuvių kalba

Pasaulio pažinimas

Dailė-technolo-

gijos

Anglų kalba

Muzika

Kūno kultūra/Šokis

Dorinis ugdymas

1.

Informacija

1-4 kl.

2-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

2-4 kl.

3, 4 kl.

   

2.

Skaitmeninis turinys

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

3, 4 kl.

2-4 kl.

1-4 kl.

 

1-4 kl.

3.

Algoritmai ir programavimas

2-4 kl.

2-4 kl.

2-4 kl.

2-4 kl.

2-4 kl.

2-4 kl.

1-4 kl.

2-4 kl.

4.

Skaitmeninė technika ir technologijos

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

 

1-4 kl.

5.

Virtualus komunikavimas

 

3, 4 kl.

3, 4 kl.

 

3, 4 kl.

     

6.

Saugumas, teisė

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

2-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

1-4 kl.

Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos pradinio ugdymo programos ugdymo plano 5 priedas

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VALANDŲ PASKIRSTYMAS 

Programos pavadinimas

(būrelio vadovas)

Valandų skaičius

 1-4 klasėse

Dainos studija (Ligita Tamašauskaitė)

2

Jaunučių liaudiškų šokių grupė „Šaltinis“

(Alma Rumšienė)

2

Keramikos studija „Sukasi“

 (Gintaras Cemnalianskis)

3

Judrieji ir sportiniai žaidimai (Loreta Totilienė)

1

Judrieji ir sportiniai žaidimai (Marina Cariova)

1

Anglų kalbos būrelis pirmokams

(Viktorija Geštautienė)

5

Dailės būrelis (Jolita Girulienė)

2

Robotikos būrelis (Jolanta Rimkuvienė)

3

Robotikos būrelis (Sigita Jurgilienė)

1

Šachmatų būrelis (Jolita Girulienė)

1

Šachmatų būrelis (Daiva Remeikienė)

2

Šachmatų būrelis (Roma Stancikaitė)

1

Šachmatų būrelis (Ligita Tamašauskaitė)

1

Šachmatų būrelis (Odeta Jankauskienė)

1

Šachmatų būrelis (Jorūnė Klėtkienė)

1

Šachmatų būrelis (Daiva Kiniulienė)

1

Šachmatų būrelis (Virginija Deksnienė)

1

Šachmatų būrelis (Sigita Jurgilienė)

1

Šachmatų būrelis (Rasa Dulaitienė)

1

Šachmatų būrelis (Ligita Skurdelienė)

1

Šachmatų būrelis (Virginija Prialgauskienė)

1

Šachmatų būrelis (Loreta Gudaitienė)

1

Šachmatų būrelis (Šarūnė Urbikaitė)

1

Šachmatų būrelis (Beata Šimkūnienė)

1

Šachmatų būrelis (Virginija Platakienė)

1

Šachmatų būrelis (Roma Stumbrienė)

1

Šachmatų būrelis (Palmira Vitkevičienė)

1

Šachmatų būrelis (Jolanta Rimkuvienė)

1

Scroll to Top