Pailgintos dienos grupė

PATVIRTINTA Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus 2017 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-183A

TAURAGĖS „ŠALTINIO“ PROGIMNAZIJOS PAILGINTOS DIENOS (POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos Pailgintos dienos (po pamokinės veiklos) grupės paslaugos teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos teikiamos mokamos pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupės veiklą.
2. Apraše vartojamos sąvokos:
Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė – tai tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu suburta grupė vaikams/mokiniams, kuriems teikiama neformaliojo švietimo paslauga po pamokų.
3. Tauragės „Šaltinio“ progimnazija, steigdama pailgintos dienos (po pamokinės) veiklos grupes (toliau – grupė) vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais bei kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.
4. Grupės paslauga yra mokama.

II. GRUPĖS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Grupės veiklos tikslas – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, užtikrinti saugų, kryptingą vaikų ugdymą ir užimtumą po pamokų.
6. Grupės veiklos uždaviniai:
6.1. gerinti vaikų ugdymo(-si) kokybę, plėtoti užimtumo kryptis ir formas;
6.2. skatinti vaikų užimtumą, jo įvairovę.

III. GRUPĖS STEIGIMAS

7. Grupė steigiama pagal tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus, suderinus su progimnazijos direktoriumi.
8. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 20 mokinių (Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-127)
9. Pagal galimybes formuojant grupes atsižvelgiama į mokinių amžių (sudaromos to paties amžiaus vaikų grupės).
10. Už mokinių ugdymą grupėje mokamas mėnesinis mokestis skaičiuojamas pagal darbo dienų skaičių. Vienos dienos mokesčio dydis grupėje: trijų valandų grupėje 0,30 Eur. už dieną, šešių valandų grupėje – 0,60 Eur. už dieną (Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-127)
11. Socialiai remtinų šeimų vaikai nuo grupės mokesčio gali būti atleidžiami. Moksleivių, kurie atleidžiami nuo mokesčio, skaičius neturi viršyti 30 procentų bendro pailgintos dienos grupių moksleivių skaičiaus (Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupių veiklos tvarkos aprašas, patvirtintas Tauragės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. 1-127)

12. Grupę lankančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) įmokų už ugdymą pailgintos dienos grupėje apskaita tvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.
13. Grupės paslaugos mokestis mokamas už faktinį grupės lankymo laiką.
14. Sumokėti pinigai negrąžinami.
15. Mokestis už grupės paslaugą mažinamas:
15.1. dėl ligos (pateikus gydytojo pažymą);
15.2. dėl tėvų (globėjų, rūpintojų) darbo grafiko (pažymą iš tėvų (globėjų, rūpintojų) darbovietės dėl laisvų darbo dienų).
16. Patvirtintą įmoką tėvai privalo sumokėti iki einamojo mėnesio 20 d., kaip numatyta Sutartyje.

IV. GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

17. Grupės veikla vykdoma einamaisiais mokslo metais nuo rugsėjo 7 d. iki ugdomojo proceso pabaigos.
18. Grupės darbas organizuojamas pagal sudarytą ir suderintą su mokyklos direktoriaus pavaduotoju grupės veiklos planą ir dienotvarkę.
18. Grupės pedagogai vykdo saugią vaikų/mokinių priežiūrą, kryptingą pažintinę, meninę, sportinę veiklą grupės patalpose ar lauke.
20. Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų/mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, veiklą pailgintos dienos grupėje.
21. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę savo vaikams parinkti grupės lankymo trukmę.
22. Pagal tėvų pageidavimus ir progimnazijos galimybes mokiniams gali būti organizuojamas maitinimas.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Progimnazijos direktorius parengia mokyklos pailgintos dienos (po pamokinės veiklos aprašą, suderina su Mokyklos taryba ir patvirtina savo įsakymu.
24. Grupės veiklos priežiūrą atlieka mokyklos vadovas ar/ir pavaduotojas ugdymui.

Scroll to Top