Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

PATVIRTINTA Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-247 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas parengtas vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisijos) sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579. Šis reglamentas apibrėžia Komisijos veiklos paskirtį, principus, sudarymą, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.
2. Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
3. Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:
3.1. individualizavimo. Priimant su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgiama į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizines savybes, poreikius, socialinės aplinkos ir kitas svarbias ypatybes;
3.2. vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus. Vaikui turi būti suteikiama galimybė būti išklausytam tiesiogiai arba per savo tėvus (globėjus, rūpintojus) įstatymų nustatyta tvarka. Į vaiko nuomonę, jeigu ji neprieštarauja jo interesams privalu atsižvelgti;
3.3. vaiko interesų ir gerovės pirmumo. Imantis bet kokių su vaiku susijusių veiksmų, svarbiausia – vaiko interesai. Vaikui turi būti teikiama tokia apsauga, kokios reikia jo gerovei, ir tam tikslui turi būti imamasi visų reikiamų teisinių ir administracinių priemonių;
3.4. bendradarbiavimo. Vaiko priežiūra, socialinė integracija ir socializacija grindžiamos visų šiame procese dalyvaujančių asmenų, vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimu ir tarpusavio pagalba;
3.5. nediskriminavimo. Visiems vaikams garantuojamas Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos įtvirtintos teisės nepriklausomai nuo vaiko, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) rasės, lyties, kalbos, socialinės padėties, sveikatos ar kitokių aplinkybių;
3.6. konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

II. KOMISIJOS SUDARYMAS

4. Komisiją sudaro 11 narių: pirmininkas – kuruojantis švietimo pagalbą direktoriaus pavaduotojas, socialinis pedagogas, 2 specialieji pedagogai, logopedas, psichologas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, judesio korekcijos mokytojas, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkas, 5–8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkas, tėvų atstovas.
5. Komisijos sekretorių skiria progimnazijos direktorius. Komisijos sekretorius nėra komisijos narys.
6. Pasikeitus komisijos sudėčiai ją tvirtina progimnazijos direktorius.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

7. Komisija atlieka šias funkcijas:
7.1. remdamasi turima progimnazijoje atliktų tyrimų, progimnazijos vidaus ir išorės
vertinimo medžiaga ir duomenimis, vertina progimnazijos ugdymosi aplinką, vaikų saugumą, analizuoja vaikų ugdymosi poreikius, problemas ir jų priežastis, nustato švietimo pagalbos priemonių prioritetus, kryptis, teikimo formą;
7.2. rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai, susiję su vaikų saugumu progimnazijoje, saugios ugdymosi aplinkos progimnazijoje kūrimu, vaikų atskirties mažinimu.
8. Komisijos pirmininkas:
8.1. vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų atlikimą;
8.2. pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
8.3. atstovauja Komisijai savivaldybės vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
8.4. atstovauja komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus arba paveda atstovauti kitam Komisijos nariui;
8.5. paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti;
8.6. sudaro Komisijos posėdžio darbotvarkę;
8.7. apie šaukiamą komisijos posėdį praneša nevėliau kaip prieš tris dienas;
9. Socialinis pedagogas:

9.1. įvertina progimnazijos bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga švietimo pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja progimnazijos bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, rengia pokalbius su mokiniais, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, pedagoginės psichologinės tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;

9.2 įvykus krizei progimnazijoje, t. y. netikėtam įvykiui, sutrikdančiam visos ar didesnės progimnazijos bendruomenės dalies ar atskirų jos narių veiklą, įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo progimnazijoje planą. Parengia informaciją apie krizę progimnazijos bendruomenei, žiniasklaidai. Sprendžia progimnazijos darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę. Apie situaciją informuoja švietimo skyrių, prireikus – teritorinę policijos įstaigą, vaiko teisių apsaugos tarnybą;
9.3. nagrinėja mokinių nenoro lankyti progimnaziją, progimnazijos nelankymo, baimių eiti į progimnaziją priežastis, padeda sugrąžinti vaikus į Mokyklą ir sėkmingai mokytis;
9.4. analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus, sutartų tikslų dėl vaiko elgsenos gerinimo pasiekimo rezultatus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalyje;
9.5 teikia rekomendacijas mokytojams dėl darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra nepageidaujamas;
9.6. atsakinga už progimnazijoje atliekamų tyrimų inicijavimą ir organizavimą, prevencinių programų įgyvendinimą, prevencinių renginių organizavimą, sklaidą progimnazijos interneto svetainėje.

10. Specialusis pedagogas:
10.1. komisijos pirmininkui išvykus į komandiruotę, sergant ar atostogaujant, atlieka jo
Funkcijas;
10.2. krizės metu teikia informaciją mokiniams, jų tėvams apie pagalbą teikiančias
institucijas, platina pagalbos telefonų numerius, dalyvauja krizės valdymo komandos susirinkimuose;
10.3. renka informaciją vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius,
atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminiam įvertinimui ir teikia siūlymus dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
10. 4. konsultuoja bei teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams)
dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo bei kitais specialiojo ugdymo klausimais;
10.5. teikia rekomendacijas ugdymo programų pritaikymo bei individualizavimo klausimais;
10.6. padeda specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį, šalina ugdymosi spragas, atlieka sutrikusių funkcijų korekciją;
10.7. tvarko ir teikia specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių apskaitą ir ataskaitą
progimnazijoje;
10.8. informuoja ir konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaiko specialiųjų ugdymosi
poreikių įvertinimą atliktą pedagoginėje- psichologinėje tarnyboje;
10.9. atlieka mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių apklausas;
10.10. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam
mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja švietimo pagalbos teikimą;
10.11. siūlo tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius
įvertinti pedagoginėje – psichologinėje tarnyboje.
11. Psichologas:
11.1. vertina progimnazijos ugdymo(si) aplinkos, mokinių saugumą;
11.2. vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
11.3. konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
11.4. šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
11.5. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;
11.6. atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės poreikius;
11.7. rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
11.8. dalyvauja nagrinėjant progimnazijos nelankymo, nesėkmingo mokymosi priežastis;
11.9. analizuoja netinkamo elgesio, mokinių tarpusavio santykių, pedagogų ir mokinių
santykių problemas;
11.10. bendradarbiauja su Pedagogine – psichologine tarnyba, Psichikos sveikatos bei
priklausomybės ligų centrais;
11.11. įvykus krizei, vertina ir teikia psichologinę pagalbą progimnazijos bendruomenės
grupėms ar nariams. Konsultuoja mokytojus kaip informuoti apie krizę mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
12. Logopedas:
12.1. dalyvauja sprendžiant konkretaus mokinio problemas: analizuoja gautą informaciją iš
mokytojų, klasės vadovų, švietimo pagalbos specialistų, tėvų (globėjų), mokinio, bei teikia siūlymus kaip ir kokia pagalba bus teikiama mokiniui;
12.2. analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą, prireikus koreguoja
švietimo pagalbos priemonių teikimą;
12.3. atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminį įvertinimą ir teikia siūlymus dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
12.4. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo;
12.5. organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą bei individualizavimą;
12.6. tvarko kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių mokinių apskaitą progimnazijoje;
12.7. teikia siūlymų tėvams (globėjams, rūpintojams) vaiko specialiuosius ugdymosi
poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Konsultuoja tėvus vaikų ugdymo organizavimo klausimais;
12.8. krizės metu teikia informaciją mokiniams, jų tėvams apie pagalbą teikiančias
institucijas, platina pagalbos telefonų numerius, dalyvauja krizės valdymo komandos susirinkimuose;
12.9. konsultuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo vaikui klausimais.
13. 5–8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkas:
13.1. sprendžiant konkretaus vaiko problemas, bendradarbiauja ir renka informaciją iš 5–8 ir klasių mokytojų, klasės auklėtojo, švietimo pagalbos specialistų, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), paties vaiko;
13.2. bendradarbiauja su klasių auklėtojais, pateikia Vaiko gerovės komisijos nutarimus;
13.3. krizės metu teikia informaciją 5–8 klasių mokiniams, jų tėvams, dalyvauja pokalbiuose;
13.4. atsakinga už 5–8 klasių prevencinių renginių, konkursų, akcijų inicijavimą ir priežiūrą, sklaidą progimnazijos interneto svetainėje.
14. Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkas:
14.1. sprendžiant konkretaus vaiko problemas, bendradarbiauja ir renka informaciją iš pradinių klasių mokytojų, dalykų mokytojų, dirbančių pradinėse klasėse, švietimo pagalbos specialistų, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), paties vaiko;
14.2. atsakinga už pradinių klasių mokinių prevencinių renginių, konkursų, akcijų inicijavimą ir priežiūrą, sklaidą gimnazijos interneto svetainėje;
14.3. krizės metu teikia informaciją pradinių klasių mokiniams, jų tėvams, dalyvauja pokalbiuose;
14.4. bendradarbiauja su pradinių klasių mokytojais, pateikia Vaiko gerovės komisijos nutarimus.
15. Judesio korekcijos mokytojas:
15.1. renka informaciją apie vaikus, turinčius judesio ir padėties sutrikimus;
15.2. teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiųjų priemonių naudojimo;
15.3. padeda stiprinti mokinių sveikatą, ugdo judėjimo įgūdžius ir mokėjimus; lavina judesio koordinaciją ir fizinį pasirengimą; formuoja taisyklingą laikyseną; lavina pusiausvyros sutrikimus; taiko taisyklingo kvėpavimo mankštą;
15.4. tvarko mokinių, turinčių judesio ir padėties sutrikimų apskaitą progimnazijoje;
15.5. siūlo mokykloje įgyvendinti sveikatos stiprinimo, užimtumo priemones ir programas;
15.6. krizės metu teikia informaciją mokiniams, jų tėvams apie pagalbą teikiančias
institucijas, platina pagalbos telefonų numerius, dalyvauja krizės valdymo komandos susirinkimuose;
15.7. organizuoja ir teikia pagalbą sveikatos stiprinimo klausimais.
16. Komisijos sekretorius, raštinės administratorius:
16.1. protokoluoja VGK posėdžių turinį;
16.2. tvarko, sistemina ir archyvuoja protokolus ir kitus dokumentus susijusius su VGK posėdžiais.
17. Tėvų atstovas:
17.1. dalyvauja VGK posėdžiuose;
17.2. teikia pasiūlymus atstovaudama tėvų interesus.
18. Komisija turi teisę:

18.1. gauti iš valstybės ir savivaldybės institucijų ar įstaigų informaciją, reikalingą Komisijos sprendimams priimti;
18.2. į posėdžius ar pasitarimus kviesti kitus suinteresuotus asmenis ar institucijų atstovus (vaiko teisių apsaugos, socialinę pagalbą teikiančių tarnybų, teritorinės policijos, sveikatos priežiūros įstaigų atstovus, atskirų dalykų mokytojus, klasių vadovus (kuratorius), vaikus ir kt.).

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

19. Komisija yra nuolat veikianti.
20. Komisijos veiklos forma yra posėdžiai ir pasitarimai.
21. Komisijos posėdžiai organizuojami kartą per mėnesį, esant poreikiui – dažniau.
22. Komisijos posėdžius kviečia, jų vietą nustato, jiems pirmininkauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas arba kitas gimnazijos direktoriaus įgaliotas Komisijos narys.
23. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.
24. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Kiekvienas Komisijos narys turi po vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.
25. Svarstant konkretaus vaiko problemas, į Komisijos posėdį ar pasitarimą kviečiami vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) ir / ar vaikas.
26. Komisijos pirmininko sprendimu į posėdį ar pasitarimą pakviesti ne Komisijos nariai gali dalyvauti svarstant tą posėdžio klausimą, į kurį yra pakviesti.
27. Komisijos posėdžio ar pasitarimo metu išklausoma Komisijos narių, vaiko, vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) nuomonė, kitų posėdyje ar pasitarime dalyvaujančių kviestinių asmenų nuomonė ir pateikta informacija svarstomu klausimu.
28. Komisijos posėdžiai protokoluojami.
29. Komisijos pasitarimai neprotokoluojami.
30. Komisijos pirmininkas teikia Komisijos veiklos ataskaitą progimnazijos tarybai vieną kartą per metus.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Komisijos veiklą techniškai aptarnauja progimnazija.

32. Komisijos nariai ir sekretorius įsipareigoja informaciją, gautą vykdant Komisijos veiklą, saugoti ir neviešinti, išskyrus tą informaciją, kuri yra vieša.

33. Komisijos veiklos dokumentai (susirašinėjimo medžiaga, kiti dokumentai) saugomi ir tvarkomi progimnazijoje Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 
Scroll to Top